Będzie ory­gi­nal­nie i eks­tra­wa­ganc­ko

20. Międzynarodowy Festiwal Sztuk Performatywnych A Part

20 przed­sta­wień zo­sta­nie za­pre­zen­to­wa­nych pod­czas roz­po­czynają­cej się w so­bo­tę ju­bi­le­uszo­wej 20. edy­cji Mię­dzy­na­ro­do­we­go Fe­sti­wa­lu Sztuk Per­for­ma­tyw­nych A Part w Ka­to­wi­cach. Po­trwa on do 17 czerw­ca.

To prze­gląd naj­cie­kaw­szych zja­wisk ar­ty­stycz­nych z ob­sza­ru sztuk per­for­ma­tyw­nych, ze szcze­gól­nym uwzględ­nie­niem te­atru nie­wer­bal­ne­go, eks­pe­ry­men­tal­ne­go i wi­zu­al­ne­go.

- Jak zwy­kle sta­ra­li­śmy się stwo­rzyć pro­gram bar­dzo róż­no­rod­ny, wy­brać z oce­anu pro­po­zy­cji te ory­gi­nal­ne i eks­tra­wa­ganc­kie. Bli­żej nam za­wsze do te­ma­tów uni­wer­sal­nych, niż pu­bli­cy­stycz­nych, które tak lubi ostat­nio teatr in­sty­tu­cjo­nal­ny - po­wie­dział dy­rek­tor fe­sti­wa­lu Mar­cin He­rich.

Fe­sti­wal za­in­au­gu­rował wy­stęp duetu mu­zycz­ne­go Bo­ur­ge­ois and Mau­ri­ce, na­wią­zu­ją­ce­go do tra­dy­cji przed­wo­jen­ne­go ka­ba­re­tu ar­ty­stycz­ne­go. Wy­stą­pi też Del­ga­do Fuchs - duet za­pre­zen­tu­je swój pro­jekt pt. "Długi błę­kit­ny weł­nia­ny płaszcz no­szo­ny z owal­nie wy­de­kol­to­wa­nym swe­trem, skó­rza­ny­mi spodnia­mi w ko­lo­rze brzo­skwi­ni i czer­wo­ny­mi nu­bu­ko­wy­mi bu­ta­mi na wy­so­kich ob­ca­sach o spi­cza­stych no­sach".

Po raz pierw­szy w Pol­sce za­pre­zen­tu­ją się: hisz­pań­ska per­for­mer­ka Mo­ni­ca Gar­cia z pro­jek­tem "Pręd­kość rze­czy" oraz Com­pa­ny­ia Marta Car­ra­sco - uzna­wa­ny za jeden z naj­bar­dziej re­no­mo­wa­nych te­atrów awan­gar­do­wych Ka­ta­lo­nii. Świę­tu­ją­cy 10-le­cie ka­to­wic­ki Teatr A Part za­pre­zen­tu­je przed­sta­wie­nia "Przej­rzy­stość pust­ki" oraz "Cyrk Bel­l­mer".

Spek­ta­kle będą po­ka­zy­wa­ne w ple­ne­rze, w Ki­no­te­atrze Rial­to, Cen­trum Kul­tu­ry Ka­to­wi­ce, Te­atrze Roz­ryw­ki w Cho­rzo­wie, Te­atrze Korez, Te­atrze Ate­neum oraz hali nie­czyn­ne­go kina Słoń­ce w Ka­to­wi­cach-Ja­no­wie.

Fe­sti­wal A Part po­wstał w 1994 r. Pod­czas 19 do­tych­cza­so­wych edy­cji wy­stą­pi­li m.in. Abat­to­it Ferme, Ache, Be­to­nanc, Com­pa­gnie Ca­ca­hu­ete, teatr czar­ne­NIE­BO­bia­łe, De­re­vo, Senza Tempo, Teatr Ósme­go Dnia czy Tiger Lil­lies.

(-)
(PAP)
9 czerwca 2014

Książka tygodnia

Tajemnicze dziecko
Wydawnictwo Media Rodzina
E.T.A. Hoffmann (Ernst Theodor Amadeus Hoffmann)

Trailer tygodnia

Miłość do trzech pomar...
Zbigniew Głowacki