Czytanie Nowackiej

Teatr Dramatyczny im. Jerzego Szaniawskiego w Wałbrzychu

8 marca o godz. 16 Teatr Dramatyczny zaprasza na czytanie sceniczne tekstu, który powstał w ramach projektu "Uchodźcy - Przychodźcy".

Tekst Iwony Nowackiej "Przychodźcy" powstał jako efekt wielo­mie­sięcznego badania zagadnienia uchodźstwa, ze szcze­gólnym uwzględ­nieniem sytuacji współ­cze­snych uchodźców miesz­ka­jących w Polsce. Autorka prze­pro­wa­dziła szereg wywiadów z uchodźcami z Czeczenii, Iranu, Afganistanu, Białorusi, Iranu, Kongo, Kirgistanu, Bośni, Palestyny, Kurdystanu oraz z osobami zajmu­jącymi się tematem uchodźstwa w teorii i praktyce (prawnicy, psycho­lodzy, asystenci między­kul­turowi, nauczyciele, akty­wiści i pracownicy orga­ni­zacji pozarządowych). Zebrany materiał stanowi kanwę para­do­ku­mentalnej sztuki o tych, którzy - w nadziei na między­na­rodową ochronę i międzyludzkie wsparcie - do Polski "przyszli", jak i o tych, którzy swego czasu z niej przy­musowo "wyszli".

Czym różni się "przy­chodźca" od "wychodźcy"? Jak wygląda konfron­tacja "przy­chodźców" z polską rzeczy­wi­stością? Co nastręcza najwięcej trud­ności po "przyjściu"? Jak przyjmuje ich polskie społe­czeństwo? I czy "przy­chodźców" problemy inte­gra­cyjne to zawsze wina Polaków?

Specjalne podzię­ko­wania dla Stowarzyszenia Willa Decjusza, Stowarzyszenia Interwencji Prawnej, Polskiej Akcji Humanitarnej, Stowarzyszenia Praktyków Kultury oraz dla wszystkich rozmówców za to, że zgodzili się na spotkanie i rozmowę.

Projekt zrealizowano w ramach stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Iwona Nowacka

"Przychodźcy"

opieka reży­serska: Piotr Ratajczak

czytają: Sara Celler-Jezierska, Karolina Krawiec, Piotr Mokrzycki, Dariusz Skowroński, Ryszard Węgrzyn

(-)
Materiał Teatru
4 marca 2014

Książka tygodnia

Carroll, Baum, Barrie. (Mito)biografie i (mikro)historie
Wydawnictwo Universitas
Maciej Skowera

Trailer tygodnia

14. Międzynarodowy Fes...
14 Międzynarodowy Festiwal Teatrów La...