Konkurs o stypendia z programu Gaude Polonia na 2021 rok

Nabór wniosków trwa do 15 października br.

Organizatorem konkursu jest Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, w imieniu którego czynności związane z konkursem prowadzi Narodowe Centrum Kultury (NCK).

Stypendia w ramach programu Gaude Polonia przyznawane są na podstawie Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 24 maja 2012 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania stypendiów osobom zajmującym się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury i opieką nad zabytkami oraz wysokości tych stypendiów.

Program polega na półrocznym pobycie w Polsce, w czasie którego stypendyści realizują swoje projekty stypendialne pod opieką uznanych polskich artystów i instytucji kultury. Konkursem objęte są stypendia półroczne w okresie od 1 lutego do 31 lipca 2021 r. Wysokość stypendium wynosi 3 750 zł brutto miesięcznie.

Dziedziny:

film;
fotografia;
historia i krytyka filmu, muzyki, sztuki, teatru;
konserwacja dzieł sztuki;
literatura/przekład;
muzealnictwo;
muzyka;
sztuki wizualne;
teatr.

Nabór wniosków

Wniosek o przyznanie stypendium z programu Gaude Polonia należy złożyć osobiście bądź przesłać pocztą na adres:
Instytut Polski

ul. Wołodarskiego 6
220030 Mińsk
Białoruś
Instytut Polski w Kijowie

ul. Bohdana Chmielnickiego 29/2 of. 17
01-030 Kijów
Ukraina
Narodowe Centrum Kultury

ul. Płocka 13
01-231 Warszawa

Wniosek powinien zawierać minimum dwie rekomendacje twórców uznanych w danej dziedzinie. Do dokumentów należy dołączyć CD lub pendrive z nagraniami lub portfolio z pracami kandydata. W przypadku przesyłki pocztowej rozstrzygające znaczenie ma data stempla pocztowego.

Nabór wniosków trwa do 15 października 2020 r.

Warunki udziału w konkursie:

obywatelstwo Białorusi/Ukrainy lub innego państwa środkowo-wschodniej Europy;
wiek do 40 roku życia (w wyjątkowych wypadkach do 45 roku życia);
wykształcenie wyższe;
dorobek w reprezentowanej przez kandydata dziedzinie;
projekt stypendialny.

O stypendium może ubiegać się osoba fizyczna posiadająca obywatelstwo Białorusi/Ukrainy lub innego państwa Europy środkowo-wschodniej, która w terminie do 15 października 2020 r. złoży wniosek opisujący koncepcję projektu stypendialnego (autorski projekt twórczy w dziedzinie filmu, fotografii, konserwacji dzieł sztuki, literatury/przekładu, muzealnictwa, muzyki, sztuk wizualnych, teatru, a także historii i krytyki filmu, muzyki, sztuki, teatru) w Instytucie Polskim w Kijowie/Mińsku lub bezpośrednio w Narodowym Centrum Kultury w Warszawie, do którego zostaną dołączone wymagane załączniki (przygotowane zgodnie z wytycznymi opisanymi w regulaminie konkursu).

Oceny formalnej wniosków dokonuje NCK w terminie do 45 dni od daty zakończenia naboru wniosków. Ocenę merytoryczną powierza się powołanej przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Komisji. Stypendia przyznawane są decyzją Ministra na podstawie rekomendacji Komisji. Decyzja o przyznaniu stypendium zapada w terminie nie wcześniejszym niż 1 grudnia 2020 r., ale nie późniejszym niż 15 grudnia 2020 r.

Regulamin i wzory dokumentów znajdują się w zakładce Do pobrania.

Bogumiła Ber­dy­chow­ska
materiały NCK
4 sierpnia 2020

Książka tygodnia

Street Art. Wielcy artyści i ich wizje
Wydawnictwo ARKADY
Alessandra Mattanza

Trailer tygodnia

"Powrót" - reż. Michał...
Michał Zdunik
Bywa tak, że odwiedzamy dom rodzinny ...