Kulturalnie w ramach projektu "Wschód Kultury"

Festiwal "Inny Wymiar" w Białymstoku

Ponad 30 wy­da­rzeń: pre­mier spek­ta­kli te­atral­nych, kon­cer­tów, wy­staw, dys­ku­sji czy po­ka­zów mody, obę­dzie się pod­czas fe­sti­wa­lu Inny Wy­miar w Bia­łym­sto­ku. Im­pre­za roz­pocz­nie się w środę, po­trwa do nie­dzie­li. Or­ga­ni­zo­wa­na jest w ra­mach pro­jek­tu "Wschód Kul­tu­ry".
Jak po­wie­dział w pią­tek na kon­fe­ren­cji pra­so­wej w Bia­łym­sto­ku za­stęp­ca dy­rek­to­ra Na­ro­do­we­go Cen­trum Kul­tu­ry Ka­zi­mierz Mon­kie­wicz, celem pro­jek­tu "Wschód Kul­tu­ry" jest współ­pra­ca i in­te­gra­cja miast Pol­ski Wschod­niej: Bia­łe­go­sto­ku, Rze­szo­wa i Lu­bli­na z kra­ja­mi tzw. Part­ner­stwa Wschod­nie­go.

"Wschód Kul­tu­ry" jest roz­sze­rze­niem pro­jek­tu Eu­ro­pej­ski Sta­dion Kul­tu­ry, który w związ­ku z przy­go­to­wa­nia­mi do Euro 2012 był re­ali­zo­wa­ny w la­tach 2011-12 w Rze­szo­wie i w 2012 roku rów­nież w Lu­bli­nie. W tym roku, pod nową nazwą, do pro­jek­tu do­łą­czył Bia­ły­stok z fe­sti­wa­lem "Inny Wy­miar".

Jest to cy­klicz­na im­pre­za or­ga­ni­zo­wa­na od sze­ściu lat przez Bia­ło­stoc­ki Ośro­dek Kul­tu­ry (BOK). Celem "In­ne­go Wy­mia­ru" jest po­ka­za­nie w za­kre­sie kul­tu­ry, sztu­ki, dzia­łań spo­łecz­nych i in­ter­dy­scy­pli­nar­nych wie­lo­kul­tu­ro­we­go i wie­lo­re­li­gij­ne­go Bia­łe­go­sto­ku, rów­nież w od­nie­sie­niu hi­sto­rycz­nym.

Te­go­rocz­na edy­cja fe­sti­wa­lu jest roz­sze­rzo­na. Oprócz BOK, w or­ga­ni­za­cję po­szcze­gól­nych wy­da­rzeń za­an­ga­żo­wa­ło się ponad 20 in­nych miej­skich i wo­je­wódz­kich pla­có­wek kul­tu­ry, a także or­ga­ni­za­cji po­za­rzą­do­wych. Wśród nich zna­la­zła się m.in. Opera i Fil­har­mo­nia Pod­la­ska, Teatr Dra­ma­tycz­ny im. Alek­san­dra Wę­gier­ki, Bia­ło­stoc­ki Teatr lalek, Mu­zeum Woj­ska, Ga­le­ria Ar­se­nał, Galeria im. Śleń­dziń­skich, Sto­wa­rzy­sze­nie "Widok", Po­go­to­wie Kul­tu­ral­no Spo­łecz­ne czy Sto­wa­rzy­sze­nie Fa­bry­ka Be­st­sel­le­rów.

W ra­mach fe­sti­wa­lu wy­stą­pi ok. 300 ar­ty­stów z Pol­ski, Bia­ło­ru­si, Ukra­iny, Azer­bej­dża­nu, Gru­zji i Litwy.

Fe­sti­wal po­dzie­lo­no na sześć "in­nych wy­mia­rów": mu­zy­ki, sztu­ki, filmu, te­atru i tańca, spo­łecz­no­ści i mody. Anna Pie­ciul, dy­rek­tor­ka biura kul­tu­ry w Urzę­dzie Mia­sta w Bia­łym­sto­ku, po­wie­dzia­ła, że naj­sil­niej w pro­gra­mie za­ak­cen­to­wa­ny jest teatr. Na wi­dzów czeka aż 10 te­atral­nych wy­da­rzeń.

Bę­dzie to m.in. pre­mie­ra spek­ta­klu "An­ty­ho­na" przy­go­to­wy­wa­ne­go przez Teatr Dra­ma­tycz­ny w Bia­łym­sto­ku. Opo­wia­da o hi­sto­rii ludzi z pol­sko-bia­ło­ru­skie­go po­gra­ni­cza. Do przed­sta­wie­nia za­pro­szo­no wy­bit­ne­go pol­skie­go ar­ty­stę Leona Ta­ra­se­wi­cza, który stwo­rzy jego opra­wę pla­stycz­ną. Za­an­ga­żo­wa­no też spo­łecz­ność lo­kal­ną, miesz­ka­ją­cą na po­gra­ni­czu, a także chóry z Bia­ło­ru­si i Kir­gi­zji.

Za­pla­no­wa­no też pre­mie­ry przed­sta­wie­nia "Ja­śnie­pa­nien­ka" i "Ta­xi-Pod­la­sie" Bia­ło­stoc­kie­go Te­atru Lalek, "Majt­ki" Te­atru Trzy­Rze­cze, a także spek­ta­klu ta­necz­ne­go o jed­nej z naj­wy­bit­niej­szych ak­to­rek okre­su mię­dzy­wo­jen­ne­go - Norze Ney.

Ga­le­ria Ar­se­nał przy­go­to­wu­je wy­sta­wę ar­ty­stów z Pol­ski, Bia­ło­ru­si, Ukra­iny i Gru­zji. Drugą pro­po­zy­cją bę­dzie wy­sta­wa lau­re­atów "Na­gro­dy Ma­le­wi­cza". To jedno z naj­bar­dziej pre­sti­żo­wych wy­róż­nień ar­ty­stycz­nych na Ukra­inie, przy­zna­wa­ne co dwa lata przez Pol­ski In­sty­tut w Ki­jo­wie mło­dym ukra­iń­skim ar­ty­stom.

Wśród pro­po­zy­cji mu­zycz­nych jest pro­jekt "Taste the East" Po­go­to­wia Kul­tu­ral­no Spo­łecz­ne­go. Bę­dzie to przede wszyst­kim pre­zen­ta­cje di­dże­jów z kra­jów Part­ner­stwa Wschod­nie­go.

W ra­mach fe­sti­wa­lu na jed­nym z po­woj­sko­wych ma­ga­zy­nów przy ul. Wę­glo­wej, gdzie w przy­szło­ści ma się mie­ścić Mu­zeum Sy­bi­ru, zo­sta­nie na­ma­lo­wa­ny mural hi­sto­rycz­ny upa­mięt­nia­ją­cy ofia­ry de­por­ta­cji na Wschód.

Fe­sti­wal "Inny wy­miar" to także pre­zen­to­wa­nie innej mniej­szo­ści za­miesz­ku­ją­cej mia­sto obec­nie lub hi­sto­rycz­nie. Te­go­rocz­na edy­cja po­świę­co­na bę­dzie Ta­ta­rom i ich kul­tu­rze. Bę­dzie można m.in. wziąć udział w warsz­ta­tach ku­li­nar­nych, po­słu­chać bajek ta­tar­skich czy wy­kła­du o sztu­ce is­la­mu.

Pro­jekt "Wschód Kul­tu­ry" po­wstał dzię­ki za­an­ga­żo­wa­niu śro­do­wisk twór­czych i sa­mo­rzą­dów wschod­niej Pol­ski, Mi­ni­ster­stwa Kul­tu­ry i Dzie­dzic­twa Na­ro­do­we­go oraz Na­ro­do­we­go Cen­trum Kul­tu­ry (NCK). Współ­fi­nan­so­wa­ny jest ze środ­ków NCK.

(-)
(PAP)
21 września 2013

Książka tygodnia

Cztery Dramaty
Wydawnictwo Ossolineum
Cyprian Norwid

Trailer tygodnia