„Limen" & „Cocon" - Uta Gebert - Numen Company (Niemcy)

4. Międzynarodowy Festiwal Teatru Formy Materia Prima

Dwie miniatury sceniczne prezentowane jednego wieczoru. Niezwykle precyzyjnie wykonane lalki i mistrzowska animacja. Niemiecka artystka młodego pokolenia Uta Gebert wciąga nas w swój pełen poezji i metafizyki świat. „Czy jestem tym, kim jestem?" – takie pytania padają tylko w teatrze lalek dla dorosłych.„Limen" nawiązuje do twórczości Franza Kafki, a „Cocon" jest niemą rozmową o tożsamości i akcie kreacji.

Uta Gebert jest absolwentką dwóch uznanych szkół lalkarskich: Hochschule für Schauspielkunst "Ernst Busch" w Berlinie i École Supérieure Nationale des Arts de la Marionnette Charleville-Mézières we Francji. Od 1996 roku tworzy jako niezależna artystka. Współpracowała m.in. z taką gwiazdą teatru wizualnego jak Roman Paska (Nowy Jork). W 2015 roku Uta Gebert została wyróżniona Nagrodą za „Twórczość/Eksperyment" przyznawaną artystom, którzy przyczyniają się do odnowienia języka, praktyk i estetyki współczesnego teatru lalek.

Prace Uty Gebert mają wyjątkowy styl estetyczny. Jej spektakle są najczęściej pozbawione słów, a nośnikiem znaczeń są kreowane przez nią minimalistyczne obrazy. Uta Gebert tworzy swój artystyczny świat z dużą wrażliwością, a jej lalki mają umiejętność oscylowania pomiędzy obecnością i nieobecnością. Intymne przedstawienia posiadają też specyficzny rytm, co wpływa na wyjątkowy kontakt z widzem, tworząc poetyckie doświadczenie teatralne, kreowane za pomocą prawie niewidocznych gestów.

„Lalki Uty Gebert nigdy nie zdradzają gdzie patrzą, ich oczy błądzą. Zdają się kontemplować przestrzenie symboliczne, których nie da się ustalić. Są wszędzie i nigdzie. To przyszłość, przeszłość, życie i śmierć. Kiedy próbujemy wejść do tego świata on znika, ale zawsze mamy wrażenie, że jest nam dziwnie bliski i że wszyscy go skądś znamy." /Gert Engel, Das Portrait - www.fidena.de,Niemcy/

Limen

Limen (w języku łacińskim „próg") zaznacza miejsce wejścia i przejścia. Początkowo inspiracją dla powstania spektaklu służyło opowiadanie Franza Kafki „Przed prawem", ale dość szybko Uta Gebert skoncentrowała się bardziej na wewnętrznym życiu bohaterów niż na treści opowiadania. Powstało lalkowe haiku.
Śnieg właśnie przestał padać, przemarznięty do szpiku kości wędrowiec zaczyna wracać do życia. Ma jeszcze długą drogę do przebycia. Nagle zmierza się z Nieznanym – ciemny cień obleka się w kształt mężczyzny i próbuje przejąć nad nim władzę. Wędrowiec waha się pomiędzy strachem a buntem.
„Lalki i przedmioty w przedstawieniach Uty Gebert prawie nie grają, narracja prawie nie istnieje, tak jak tekst i choreografia (...). Artystka koncentruje się na dotarciu do wnętrzaswoich przedmiotów i postaci, chce by pojawiły w przestrzeni fantasmagorii... (...) Uta Gebert rozbudza w nas poczucie, że to, co niewidzialne istnieje." /Renaud Herbin/

Cocon
Krzyk przerywa ciszę na pustyni. Coś porusza się w ciemnościach. Z morza piasku wyłania się delikatna ręka, wkrótce podąża za nią druga. Tylko, że ta druga wydaje się należeć do istoty z innego świata...
„Cocon przenosi publiczność do świata, w którym czas nie istnieje. Bogini pustyni rodzi przedziwną istotę – ludzkie dziecko... (...)Ekspresyjne lalki wykonane są z wielką precyzją i są świetnie animowane.(...) Padają pytania o egzystencję – bez użycia słów. Wspaniała sztuka." /MM, Théâtre Paris Villette!/

Metafizyka i lalki tylko dla dorosłych. Warto się przekonać, że warto! POLSKA PRAPREMIERA.

Czas trwania: 70 minut

Limen
Czas trwania: 20 minut
Koncepcja, reżyseria, występuje: Uta Gebert
Współpraca artystyczna: Ursula Gebert, Gabriel Hermand-Priquet
Muzyka komponowana: Ulrich Kodjo Wendt, Mark Badur
Scenografia, lalki: Uta Gebert
Kostiumy: Sonja Albartus, Uta Gebert
Koprodukcja: Schaubude Berlin
Projekt przy wsparciu: Fonds Darstellende Künste e. V.

Przerwa

Cocon
Czas trwania: 30 minut
Koncepcja, reżyseria, występuje: Uta Gebert
Muzyka komponowana: Morgan Daguenet
Scenografia, lalki: Uta Gebert
Wideo: Silja Lex
Koprodukcja: Schaubude Berlin

___

ENG

Numen Company "Limen" & "Cocon"(Germany)

Two short plays presented one evening. Puppets made with utmost precision, and a masterlyanimation. Uta Gebert, a German young generation artist, lures us into her world of poetry and metaphysics. "Am I indeed the person I am?" – such questions can only be asked in adult puppeteering."Limen" refers to the work of Franz Kafka, and"Cocon" is a voiceless conversation about identity and the act of creation.
Uta Gebert is a graduate of two renowned puppeteering schools:Hochschule für Schauspielkunst "Ernst Busch" in Berlin, and École Supérieure Nationale des Arts de la Marionnette Charleville-Mézières in France. Since 1996, she has worked as an independent artist. She has also cooperated with the star of the visual theatre Roman Paska (New York), as well with other artists. In 2015, Uta Gebert was distinguished with the "Creative Output/Experiment" Award for contemporary artists who contribute to the revival of the language, practice and aesthetics of contemporary puppet theatre.
Uta Gebert's work is uniquely aesthetic. Her plays are mostly voiceless, and meaning is carried by her minimalist images. Uta Gebert creates her artistic world with great sensitivity, and her puppets are able to oscillate between presence and absence. Her intimate plays have their specific rhythm, which stimulates an extraordinary contact with the audience and creates a poetic drama experience created by almost invisible gestures.
"Uta Gebert's puppets never reveal where they are looking, and their eyes keep wandering. They seem to contemplate symbolic spaces that cannot be determined. They are everywhere and nowhere. It is like the future and the past, life and death. When we try to enter this world, it disappears, yet we are always left with the impression that this world is strangely close to us, that we all know it from somewhere." /Gert Engel, Das Portrait - www.fidena.de,Niemcy/

Limen
Limen (Latin for "threshold") marks the place of entry and passage. Originally, the play was inspired by Franz Kafka's Before the Law, but Uta Gebert soon focused on her characters' inner lives rather than on the content of the story. Hence the "puppet haiku".
It has just stopped snowing. A wanderer, chilled to the bone, starts to return to life. There is a long way ahead of him. All at once he is faced with The Unknown – a dark shadow takes on a shape of a man and tries to control him. The wanderer is torn between fear and rebellion.
"The puppets and objects in Uta Gebert's plays hardly act, the narrative is almost non-existent, likewise text or choreography (...). The artist focuses on penetrating the objects and characters of her plays, she wants them to move in phantasmagoric spaces... (...) Uta Gebert's work arouses the sensation that the invisible does exist." /Renaud Herbin/

Cocon
A cry interrupts the silence of the wilderness. Something moves in the dark. A delicate hand emerges from the sea of sand. Soon the other hand appears, yet it seems to belong to a being from another world...
"Cocon takes the audience to a world without time. The goddess of the desert gives birth to a weird being – a human child... [...] Expressive puppets are made with great precision and excellently animated. [...] Existential questions are asked without words. An excellent play." /MM, Théâtre Paris Villette!/
Metaphysics and puppets only for adult audiences. Worth ascertaining its worth! POLISH PREMIERE

Duration: 70 min

Limen
Duration: 20 min.
Idea, stage direction: Uta Gebert
Artistic collaboration: Ursula Gebert, Gabriel Hermand-Priquet
Musical composition: Ulrich Kodjo Wendt, Mark Badur
Set design, puppets: Uta Gebert
Costumes: Sonja Albartus, Uta Gebert
Cast: Uta Gebert
Co-production: Schaubude Berlin
Project supported by: Fonds Darstellende Künste e. V.
Intermission

Cocon
Duration: 30 min.
Idea, stage direction: Uta Gebert
Musical composition: Morgan Daguenet
Set design, puppets: Uta Gebert
Video: Silja Lex
Cast: Uta Gebert
Co-production: Schaubude Berlin

(-)
Materiał organizatora
18 lutego 2017
Portrety
Adolf Weltschek

Książka tygodnia

Aurora 2023. Sztuki finałowe/final list
Miejski Dom Kultury i Teatr Polski w Bydgoszczy
pod redakcją Davita Gabuni, Julii Holewińskiej, Agnieszki Lubomiry Piotrowskiej

Trailer tygodnia