List otwarty

Do ukraińskich krytyków i recenzentów teatralnych

Zgromadzeni w dniu 2 kwietnia 2022 w Warszawie na Walnym Zebraniu polskiej sekcji AICT, Klubu Krytyki SDRP skierowali następujący list do krytyków i recenzentów ukraińskich:

W dniach i tygodniach trwającej wciąż inwazji rosyjskiej na Ukrainie kierujemy słowa solidarności do naszych przyjaciół, ukraińskich krytyków i recenzentów teatralnych, do wszystkich ludzi teatru i kultury, do całego narodu, do naszych sąsiadów. Jesteśmy sercem i myślą z wami, oburzeni przechodzącymi wszelkie granice aktami barbarzyństwa ze strony agresora. Jego pastwą padają niewinni ludzie, szpitale, przedszkola, a nawet teatry, czego wymownym symbolem stał się szkielet zbombardowanego teatru w Mariupolu. Kierujemy do was nie tylko słowa otuchy, bo tej wam nie brakuje, ale też nadziei, że wzmocniona w czasie próby więź między nami będzie owocować w przyszłości pięknymi wspólnymi projektami.

Jesteśmy częścią wielkiej międzynarodowej wspólnoty IATC/AICT, którą przed laty zjednoczyła idea współpracy, porozumienia, tworzenia trwałych mostów między kulturami wielu nardów. Obce są nam wszelkie przejawy ksenofobii, nienawiści, agresji, przemocy. Pozostając wierni tym zasadom wyrażamy przekonanie, że wspólne, zgodne działania sił miłujących pokój doprowadzą do zakończenia tej bezsensownej wojny, prowadzającej do cierpień tysięcy ludzi, siejącej strach i poczucie ciągłego zagrożenia.

Kierujemy słowa podziękowania do rodaków tak licznie wspomagających uchodźców z Ukrainy, do artystów inicjujących rozmaite formy pomocy dla uciekinierów i wspierających żywą obecność ukraińskiej dramaturgii w polskim teatrze.

Klub Krytyki Teatralnej SDRP. Polska sekcja IATC/AICT
Warszawa, 2 kwietnia 2022

__

To Ukrainian critics and reviewers

Gathered on April 2, 2022 in Warsaw, at the General Meeting of the Polish section of AICT, the SDRP Critics Club, the following letter was addressed to Ukrainian critics and reviewers:

During the days and weeks of the still ongoing Russian invasion of Ukraine, we extend our words of solidarity to our friends, Ukrainian theater critics and reviewers, to all people of theater and culture, to the entire nation, to our neighbors.

We are heart and mind with you, indignant at all bounds by the barbaric acts of the aggressor. His prey is innocent people, hospitals, kindergartens and even theaters, an eloquent symbol of which is the skeleton of the bombed theater in Mariupol. We extend not only words of encouragement to you, because you do not lack it, but also hope that the bond between us, strengthened during the trial, will result in beautiful joint projects in the future.

We are part of the great international IATC / AICT community, which years ago was united by the idea of cooperation, understanding and creating lasting bridges between the cultures of many nations. We are alien to all forms of xenophobia, hatred, aggression and violence. By remaining faithful to these principles, we express the conviction that the joint and concerted actions of peace-loving forces will lead to the end of this senseless war, leading to the suffering of thousands of people, sowing fear and a sense of constant danger.

We would like to express our gratitude to our countrymen who support refugees from Ukraine in great numbers, to the artists who initiate various forms of help for refugees and support the lively presence of Ukrainian drama in Polish theater.

The SDRP Theater Critique Club/ Polish section of IATC / AICT

Warsaw, April 2, 2022

__

Aux critiques et critiques ukrainiens

Réunie le 2 avril 2022 à Varsovie, lors de l'Assemblée générale de la section polonaise de l'AICT, le SDRP Critics Club, la lettre suivante a été adressée aux critiques et critiques ukrainiens:

Pendant les jours et les semaines de l'invasion russe de l'Ukraine, toujours en cours, nous adressons nos paroles de solidarité à nos amis, critiques et critiques de théâtre ukrainiens, à tous les gens de théâtre et de culture, à toute la nation, à nos voisins. Nous sommes de cœur et d'esprit avec vous, indignés à tout prix par les actes barbares de l'agresseur. Sa proie est des innocents, des hôpitaux, des jardins d'enfants et même des théâtres, dont un symbole éloquent est le squelette du théâtre bombardé de Marioupol.

Nous vous adressons non seulement des mots d'encouragement, car vous n'en manquez pas, mais aussi espérons que le lien qui nous unit, renforcé au cours de l'épreuve, se traduira par de beaux projets communs à l'avenir. Nous faisons partie de la grande communauté internationale IATC / AICT, qui, il y a des années, était unie par l'idée de coopération, de compréhension et de création de ponts durables entre les cultures de nombreuses nations.

Nous sommes étrangers à toutes les formes de xénophobie, de haine, d'agression et de violence. En restant fidèles à ces principes, nous exprimons la conviction que les actions conjointes et concertées des forces éprises de paix conduiront à la fin de cette guerre insensée, entraînant la souffrance de milliers de personnes, semant la peur et un sentiment de danger constant.

Nous voudrions exprimer notre gratitude à nos compatriotes qui soutiennent en grand nombre les réfugiés d'Ukraine, aux artistes qui initient diverses formes d'aide aux réfugiés et soutiennent la présence vivante du théâtre ukrainien dans le théâtre polonais.

Le SDRP Theatre Critique Club / section polonaise de l'IATC / AICT

Varsovie, le 2 avril 2022

(-)
AICT/IATC
4 kwietnia 2022

Książka tygodnia

Niebieska Księga z Nebo
Wydawnictwo Pauza w Warszawie
Manon Steffan Ros

Trailer tygodnia

Napój miłosny
Jitka Stokalska
Opera na Zamku w Szczecinie zaprasza ...