Nie żyje wybitny polski reżyser

W wieku 70 lat, po dłu­giej i cięż­kiej cho­ro­bie, zmarł Hen­ryk Ba­ra­now­ski

Tę smut­ną wia­do­mość prze­ka­zał dy­rek­tor Te­atru Pol­skie­go Radia Ja­nusz Ku­ku­ła. Wspo­mi­nał zmar­łe­go jako le­gen­dę te­atru eu­ro­pej­skie­go i dy­rek­to­ra bar­dzo wielu te­atrów w Pol­sce, a ostat­nio Te­atru Ślą­skie­go w Ka­to­wi­cach.

Ja­nusz Ku­ku­ła dodał, że odej­ście Hen­ry­ka Ba­ra­now­skie­go jest wiel­ką stra­tą dla całej kul­tu­ry eu­ro­pej­skiej. Pod­kre­ślił że zmar­ły był czło­wie­kiem wiel­kie­go for­ma­tu, który stwo­rzył swój wła­sny, je­dy­ny w swoim ro­dza­ju, język te­atral­ny.

Ja­nusz Ku­ku­ła mówił też, że Hen­ryk Ba­ra­now­ski re­ży­se­ro­wał wła­ści­wie w całej Eu­ro­pie oraz stwier­dził, że jego stra­ta na pewno od­bi­je się echem po całym świe­cie, bo zo­sta­wił wiel­ki, pięk­ny ślad w kul­tu­rze eu­ro­pej­skiej. Ja­nusz Ku­ku­ła dodał, że bez Hen­ry­ka Ba­ra­now­skie­go teatr pol­ski i eu­ro­pej­ski bę­dzie znacz­nie uboż­szy.

Ja­nusz Ku­ku­ła przy­po­mniał także, że Hen­ryk Ba­ra­now­ski cza­ro­wał rów­nież ra­dio­słu­cha­czy. We współ­pra­cy z Pol­skim Ra­diem wy­re­ży­se­ro­wał wiele waż­nych słu­cho­wisk. Wśród ad­ap­to­wa­nych po­wie­ści były utwo­ry Ja­me­sa Joyce'a, Tho­ma­sa Bern­har­da i Anny Bu­rzyń­skiej.

(-)
Onet
29 lipca 2013

Książka tygodnia

Niebieska Księga z Nebo
Wydawnictwo Pauza w Warszawie
Manon Steffan Ros

Trailer tygodnia

Napój miłosny
Jitka Stokalska
Opera na Zamku w Szczecinie zaprasza ...