Ogłoszenie o konkursie

Ogłoszenie o konkursie na dyrektora Teatru Wielkiego w Łodzi

Zarząd Województwa Łódzkiego ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora naczelnego Teatru Wielkiego. Zgłoszenia do 26 czerwca.

Celem konkursu jest wyłonienie kandydata na stanowisko dyrektora naczelnego Teatru Wielkiego w Łodzi - instytucji kultury, dla której Organizatorem jest Samorząd Województwa Łódzkiego, na czas określony, tj. do dnia 31.08.2022 r. w oparciu o zasady określone w art. 16 ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2018 r., poz. 1983 oraz 2019 r., poz. 115, poz. 730).

I. Wymagania formalne wobec kandydata przystępującego do konkursu:

1) złożenie pełnego kompletu wymaganych dokumentów, przygotowanych zgodnie z wymogami wskazanymi w ogłoszeniu w pkt. II, w terminie określonym w pkt. V,

2) wykształcenie wyższe magisterskie,

3) 5-letni staż pracy na stanowiskach kierowniczych lub 10-letnie doświadczenie w prowadzeniu własnej działalności gospodarczej w sektorze kultury,

4) złożenie autorskiego programu realizacji zadań w zakresie bieżącego funkcjonowania i rozwoju instytucji kultury (zwanego dalej programem działania instytucji) na okres do dnia 31.08.2022 r. (załącznik nr 1 do ogłoszenia).

II. Dokumenty składane przez kandydata:

1) list motywacyjny z własnoręcznym, czytelnym podpisem,

2) kwestionariusz osobowy z własnoręcznym, czytelnym podpisem (załącznik nr 2 do ogłoszenia),

3) program działania instytucji, o którym mowa w pkt. I. 4), w formie papierowej

z własnoręcznym, czytelnym podpisem,

4) kopie dokumentów potwierdzające posiadane wykształcenie,

5) kopie dokumentów potwierdzające wymagany staż pracy na stanowisku kierowniczym lub doświadczenie w prowadzeniu własnej działalności gospodarczej w sektorze kultury (aktualny wypis z rejestru CEIDG),

6) oświadczenie kandydata (zgodnie z załącznikiem nr 3 do ogłoszenia).

Nie złożenie kompletu ww. dokumentów lub złożenie ich po terminie określonym w pkt. V stanowi podstawę do odrzucenia oferty z powodu niespełnienia wymogów formalnych konkursu.

III. Wymagane kwalifikacje, umiejętności i kompetencje:

1) wykształcenie z zakresu kierunków ekonomicznych, prawnych lub artystycznych,

2) znajomość języka obcego (na poziomie średnio-zaawansowanym),

3) doświadczenie w zarządzaniu zespołem nie mniejszym niż 50 osób, w tym składającym się m.in. z pracowników artystycznych,

4) znajomość zagadnień i problematyki związanej z funkcjonowaniem teatru, w tym przepisów prawnych dotyczących organizowania i prowadzenia działalności kulturalnej i finansów publicznych,

5) doświadczenie w organizowaniu współpracy z partnerami zagranicznymi,

6) doświadczenie w realizacji projektów kulturalnych i pozyskiwaniu środków zewnętrznych, w tym z UE.

Do wniosku mogą być dołączone inne dokumenty potwierdzające dorobek i osiągnięcia zawodowe kandydata (np.: opinie, rekomendacje).

IV. Zadania realizowane przez Dyrektora:

1) organizowanie działalności Teatru w sposób zapewniający realizację zadań statutowych,

2) ustalanie kierunków rozwoju artystycznego, planów repertuarowych oraz obsad realizatorów,

3) ustalenie struktury organizacyjnej,

4) prowadzenie polityki kadrowej i płacowej,

5) wykonywanie czynności pracodawcy, w rozumieniu przepisów kodeksu pracy,

6) dysponowanie środkami finansowymi zgodnie z ich przeznaczeniem,

7) wykonywanie zadań w zakresie spraw obronnych i bezpieczeństwa publicznego,

8) rozpatrywanie skarg i wniosków.

V. Sposób i termin złożenia dokumentów:

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach w Biurze Podawczym Urzędu (parter) lub przesyłać pocztą na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego, al. Piłsudskiego 8, 90-051 Łódź, w terminie do dnia 26.06.2019 r. W obu przypadkach na kopercie należy umieścić informację "Konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora naczelnego Teatru Wielkiego w Łodzi - NIE OTWIERAĆ".

O zachowaniu terminu decyduje data wpływu do Urzędu.

VI. Przewidywany termin rozpatrzenia ofert oraz zakończenia postępowania konkursowego: 19.08.2019 r.

VII. Informacje dodatkowe:

1) Informacji o konkursie udziela Departament Kultury i Edukacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego, al. Piłsudskiego 8, 90-051 Łódź, tel. (42) 291-98-20, e-mail: sekretariatke@lodzkie.pl w godzinach pracy Urzędu.

2) Osoby przystępujące do konkursu mogą wystąpić do organizatora lub instytucji o udostępnienie danych dotyczących warunków organizacyjno-finansowych funkcjonowania instytucji na podstawie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

3) Wszystkie wymienione w ogłoszeniu załączniki można pobrać ze strony internetowej: https://bip.lodzkie.pl/konkursy lub otrzymać w sekretariacie Departamentu Kultury i Edukacji, adres jw.

4) Na wniosek Komisji kandydat może zostać zobowiązany do przedstawienia oryginałów dokumentów złożonych w formie kopii.

5) Kandydaci zostaną pisemnie poinformowani o wynikach prac Komisji oraz o rozstrzygnięciu konkursu.

6) Program działania instytucji, złożony przez uczestnika konkursu wyłonionego przez komisję konkursową na kandydata na dyrektora, zostanie podany do publicznej wiadomości w terminie 7 dni od dnia jego powołania.

7) Pod ocenę merytoryczną Komisji będzie poddawany przede wszystkim autorski program działania instytucji, jak również inne wymagane kwalifikacje.

(-)
Materiał przysłany
18 maja 2019

Książka tygodnia

Cztery Dramaty
Wydawnictwo Ossolineum
Cyprian Norwid

Trailer tygodnia