OGŁOSZENIE O KONKURSIE

PREZYDENT MIASTA BIAŁEGOSTOKU

ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Białostockiego Teatru Lalek, z siedzibą w Białymstoku (15-875) przy ul. K. Kalinowskiego 1, zwany dalej "konkursem".

I. Wymagania konkursowe – kwalifikacje, umiejętności, kompetencje kandydatów.
  1. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest spełnienie następujących wymogów:
    1) wykształcenie wyższe, co najmniej magisterskie,
   2) co najmniej 10 letni staż pracy, w tym 5 – letni staż pracy na stanowiskach kierowniczych w instytucjach kultury lub organizacjach i
       podmiotach związanych z działalnością kulturalną,
   3) doświadczenie zawodowe w pracy artystycznej związanej z teatrem/ w realizacji projektów teatralnych,
   4) niekaralność,
   5) stan zdrowia pozwalający na pracę na stanowisku kierowniczym,
   6) znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie,
   7) złożenie w terminie kompletu wymaganych dokumentów.
 2. Dodatkowo preferowani będą kandydaci, którzy posiadają:
   1) wykształcenie w jednej z dziedzin związanych z działalnością statutową Teatru, (teatralne, artystyczne, humanistyczne),
   2) ukończone podyplomowe studia, kursy, szkolenia związane z zarządzaniem kulturą, zasobami ludzkimi, i/lub teatrologią, wiedzą o
       teatrze, lalkarstwem,
   3) stopień naukowy,
   4) doświadczenie zawodowe w zakresie funkcjonowania artystycznej instytucji kultury
      i znajomości problematyki z zakresu teatru lalek i jego specyfiki, 5) znajomość przepisów prawnych dotyczących funkcjonowania                    instytucji kultury oraz finansów publicznych,
6) doświadczenie w pozyskiwaniu środków finansowych na działalność,
7) doświadczenie w zakresie kierowania zespołem nie mniejszym niż 50 osób.

II. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku dyrektora Teatru.
 1. Zarządzanie Teatrem i reprezentowanie instytucji na zewnątrz.
 2. Odpowiedzialność za całokształt działalności instytucji: realizację zadań statutowych, działalność administracyjną, zarządzanie mieniem.
 3. Kierowanie zakładem pracy, wykonywanie obowiązków pracodawcy wobec osób zatrudnionych w Teatrze.
 4. Gospodarka finansowa i odpowiedzialność za mienie instytucji.
 5. Określanie planów bieżącej działalności oraz planów rozwoju Teatru, w tym realizowanie postanowień umowy w sprawie warunków     
    organizacyjno-finansowych działalności Białostockiego Teatru Lalek oraz programu jego działania, która zostanie zawarta z dyrektorem.

III. Wykaz dokumentów wymaganych od kandydatów
 1. Oferty, składane przez osoby przystępujące do konkursu, powinny zawierać następujące dokumenty:
    1) pisemne zgłoszenie przystąpienia do konkursu, z motywacją kandydowania na stanowisko dyrektora Teatru;
    2) autorski program realizacji zadań w zakresie bieżącego funkcjonowania i rozwoju Białostockiego Teatru Lalek na cztery sezony 
        artystyczne, o max. objętości 10 stron formatu A4, czcionka: TNR 12, zawierający między innymi:
       - określenie wizji działalności, celów strategicznych i kierunków rozwoju Teatru;
      - koncepcję programowo-artystyczną działalności teatralnej uwzględniającą zarys planów repertuarowych, współpracę z artystami,
      działania edukacyjne, upowszechnieniowe oraz promocyjne;
     - zakres współpracy z artystami, podmiotami krajowymi i zagranicznymi w zakresie realizacji działań statutowych;
     - odniesienie do struktury organizacyjnej Teatru, wykorzystania obiektów, warunków finansowych instytucji oraz działań remontowych i
     inwestycyjnych;
Autorski program, o którym mowa w pkt 2, powinien opierać się na dotychczasowym dorobku i tradycjach Teatru oraz jego zasobach; powinien też być zgodny z celami i zadaniami statutowymi, jak też uwzględniać dokumenty strategiczne Miasta, w tym Program Polityki Kulturalnej Miasta Białystok na lata 2018-2022 plus;
 3) życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej;
 4) wykaz zrealizowanych projektów teatralnych/pracy artystycznej związanej z teatrem, w pięciu ostatnich latach, z krótkim opisem;
 5) kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i kwalifikacje (tj. dyplomy, świadectwa, certyfikaty, zaświadczenia o
   stopniach);
 6) kopie dokumentów potwierdzających wymagany staż pracy i doświadczenie (świadectwa pracy, zaświadczenie o aktualnym zatrudnieniu
   lub inne dokumenty potwierdzające okres zatrudnienia);
 7) dokumenty potwierdzające kompetencje i umiejętności (rekomendacje, opinie, informacje);
 8) kopia certyfikatu potwierdzającego znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie lub oświadczenie kandydata o znajomości języka;
 9) oświadczenia:
 a) o stanie zdrowia i braku przeciwwskazań do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;
 b) o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z praw publicznych;
c) oświadczenie kandydata, że nie był karany zakazem pełnienia funkcji kierowniczych, związanych z dysponowaniem środkami
  publicznymi, o których mowa w art. 31 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów
  publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1440 ze zm.);
 d) oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia
 publicznego lub przestępstwo skarbowe popełnione umyślnie oraz, że nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne lub karno-
 skarbowe;
 e) o wyrażeniu zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych w celu uczestniczenia w postępowaniu konkursowym, w przypadku przedłożenia dodatkowych innych dokumentów lub danych niż wskazane powyżej;
Oświadczenia, o których mowa w pkt 9 lit a-e powinny być złożone wg wzoru stanowiącego załącznik do ogłoszenia.
  10) dane kontaktowe: w tym adres do korespondencji elektronicznej lub telefon.
2. Kopie dokumentów powinny być przez kandydata potwierdzone za zgodność z oryginałem na każdej stronie dokumentu, wraz z datą.
3. Oświadczenie i dokumenty powinny być podpisane własnoręcznie przez kandydata i opatrzone datą, a strony dokumentów ponumerowane.
4. Oferta osoby przystępującej do konkursu może też dodatkowo zawierać kopie: posiadanych opinii lub referencji; dodatkowych certyfikatów, posiadanych tytułów i stopni naukowych; informacji o dodatkowych umiejętnościach czy kwalifikacjach.

IV. Informacji o warunkach organizacyjno-finansowych funkcjonowania Białostockiego Teatru Lalek i działalności Teatru oraz o konkursie udziela Referat Kultury Departamentu Kultury, Promocji i Sportu Urzędu Miejskiego w Białymstoku mailowo, adres: kultura@um.bialystok.pl lub apieciul@um.bialystok.pl i telefonicznie: 85 869 6364, 6366; 509 200 550.

V. Miejsce i termin składania dokumentów
Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy przesłać w zamkniętej kopercie z podanym imieniem i nazwiskiem oraz danymi kontaktowymi, z dopiskiem: "Konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Białostockiego Teatru Lalek – NIE OTWIERAĆ", na adres: Departament Kultury, Promocji i Sportu Kultury Urzędu Miejskiego w Białymstoku, ul. Słonimska 1 15-950 Białystok lub złożyć w kancelarii ogólnej Urzędu przy ul. Słonimskiej 1 w Białymstoku.
Oferty muszą wpłynąć na podany adres do dnia 30 czerwca 2020 r. do godz. 15.30.
O zachowaniu wskazanego terminu decyduje data wpływu oferty do Urzędu Miejskiego w Białymstoku. Oferty, które wpłyną na podany adres w innym niż wskazany terminie, nie będą rozpatrywane.

VI. Przewidywany termin rozpatrzenia złożonych ofert ustala się do dnia 31 sierpnia 2020 r. Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Prezydenta Miasta Białegostoku. O zakwalifikowaniu do konkursu i terminie rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.

VII. Informacje pozostałe
  1. Informacje o prowadzonym postępowaniu konkursowym, w tym Komisji konkursowej, będą zamieszczane na stronie internetowej
    www.bialystok.pl.
  2. Konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora odbywa się przy uwzględnieniu przepisów ustawy o dostępie do informacji publicznej.
  3. Objęcie stanowiska dyrektora Białostockiego Teatru Lalek, na okres czterech sezonów artystycznych, planowane jest od 1 września
   2020 r.
4. Oferty, które zostały złożone w terminie, nie podlegają zwrotowi.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych znajduje się na stronie BIP organizatora konkursu w zakładce w: Postępowania/Nabór do jednostek organizacyjnych miasta oraz jest dostępna w Departamencie Kultury, Promocji i Sportu Urzędu Miejskiego w Białymstoku.

(-)
Urząd Miasta Białystok
12 maja 2020

Książka tygodnia

Kantor Nie/Obecność
Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego
Katarzyna Fazan

Trailer tygodnia

Dzień Dziecka w Baju P...
Zbigniew Lisowski
Wycieczka po Teatrze Baj Pomorski w T...