Otwarcie nowej siedziby

Cricoteka - Ośrodek Dokumentacji Sztuki Tadeusza Kantora

12 wrze­śnia na­stą­pi otwar­cie nowej sie­dzi­by Cri­co­te­ki, czyli Ośrod­ka Do­ku­men­ta­cji Sztu­ki Ta­de­usza Kan­to­ra w Kra­ko­wie. Na ten dzień przy­go­to­wa­no już stałą wy­sta­wę dzieł ar­ty­sty.

Do­dat­ko­wo na otwar­cie za­pla­no­wa­no wer­ni­saż cza­so­wej eks­pozycji "Nic dwa razy", na któ­rej znaj­dą się prace współ­cze­snych ar­ty­stów in­ter­pre­tu­ją­cych twór­czość Kan­to­ra - po­in­for­mo­wa­ła Agniesz­ka Oprzą­dek od­po­wie­dzial­na za pro­mo­cję Cri­co­te­ki.

Nowa sie­dzi­ba in­sty­tu­cji zbu­do­wa­na zo­sta­ła na te­re­nie za­byt­ko­wej Elek­trow­ni Pod­gór­skiej przy ul. Nad­wi­ślań­skiej, w pra­wo­brzeż­nej czę­ści Kra­ko­wa. Wie­lo­funk­cyj­ny obiekt po­wstał z po­łą­cze­nia za­byt­ko­wych za­bu­do­wań daw­nej elek­trow­ni i no­wo­cze­sne­go, wy­so­kie­go na ponad 20 me­trów bu­dyn­ku - ga­le­rii nad elek­trow­nią. Spodnia po­wierzch­nia ga­le­rii zo­sta­ła wy­ło­żo­na lu­strza­ną taflą, która od­bi­ja dachy sto­ją­cych pod nią bu­dyn­ków elek­trow­ni oraz plac wi­do­wi­sko­wy wokół nich.

Zda­niem dy­rek­to­ra De­par­ta­men­tu Kul­tu­ry i Dzie­dzic­twa Na­ro­do­we­go w ma­ło­pol­skim urzę­dzie mar­szał­kow­skim, Krzysz­to­fa Mar­kie­la, dzie­ło Kan­to­ra nie zmie­ści się w nawet naj­bar­dziej oka­za­łej i spek­ta­ku­lar­nej prze­strze­ni wy­sta­wien­ni­czej. Mimo to, "w nowym opa­ko­wa­niu, za­ska­ku­ją­cym swoją formą, stwo­rzo­na zo­sta­nie moż­li­wość do po­zna­wa­nia i twór­cze­go dia­lo­gu z nie­zwy­kłym do­rob­kiem twór­czym".

- Przy kra­kow­skim bul­wa­rze nad Wisłą nie staje bu­dy­nek. Staje dzie­ło. Obiekt bę­dą­cy swego ro­dza­ju za­prze­cze­niem bu­dyn­ku - wręcz uno­szą­cy się nad zie­mią, jakoś pod­par­ty, po­skrę­ca­ny, ob­ło­żo­ny za­rdze­wia­łą bla­chą, od­bi­ja­ją­cy się w męt­nej rzece i od­bi­ja­ją­cy po­sta­ci pod nim stą­pa­ją­ce, wci­śnię­ty w miej­sce wy­dar­te przy­pad­ko­wej prze­strze­ni - po­wie­dział dy­rek­tor i pod­kre­ślił: "bez­kom­pro­mi­so­wość bu­dyn­ku musi wy­peł­nić bez­kom­pro­mi­so­wa sztu­ka".

Cri­co­te­ka zo­sta­ła za­ło­żo­na w Kra­ko­wie w 1980 roku z ini­cja­ty­wy sa­me­go Ta­de­usza Kan­to­ra jako "żywe ar­chi­wum" Te­atru Cri­cot 2. Zgod­nie z wolą ar­ty­sty, Cri­co­te­ka od po­cząt­ku peł­ni­ła rów­no­le­gle funk­cje mu­zeum, ar­chi­wum, ga­le­rii i ośrod­ka badań, gro­ma­dzi­ła uni­kal­ne ma­te­ria­ły do­ku­men­tu­ją­ce dzia­łal­ność te­atru i jego za­ło­ży­cie­la.

- Cri­cot 2 był te­atrem jed­ne­go twór­cy. Ta­de­usz Kan­tor za­pro­po­no­wał, by po jego odej­ściu ze świa­ta Cri­co­te­kę za­mie­nić na mu­zeum, któ­re­go ko­lek­cja, ar­chi­wum oraz do­świad­czo­na za­ło­ga dalej będą gło­sić jego idee. Chciał, by było to mu­zeum żywe, no­wo­cze­sne - przy­po­mniał współ­za­ło­ży­ciel i wie­lo­let­ni dy­rek­tor Cri­co­te­ki Kon­stan­ty Wę­grzyn.

Pod­kre­ślił zna­cze­nie twór­czo­ści te­atral­nej i pla­stycz­nej Kan­to­ra dla świa­to­wej sztu­ki i zwró­cił uwagę, że w nowym bu­dyn­ku będą speł­nia­ne i upo­wszech­nia­ne wciąż ak­tu­al­ne i pre­kur­sor­skie idee ar­ty­sty.

W nowej sie­dzi­bie za­pla­no­wa­no dwa głów­ne nurty dzia­łań pro­gra­mo­wych Cri­co­te­ki: pierw­szy - zwią­za­ny z pre­zen­ta­cją twór­czo­ści Kan­to­ra oraz drugi - uka­zu­ją­cy jej wpływ na współ­cze­sną sztu­kę i teatr. Za­ło­że­nia te będą re­ali­zo­wa­ne po­przez ko­lej­ne od­sło­ny sta­łej eks­po­zy­cji oraz pro­gram wy­staw cza­so­wych.

Oprócz sal wy­sta­wo­wych w nowej Cri­co­te­ce mie­ścić się mają sala te­atral­na, ar­chi­wum, czy­tel­nia i bi­blio­te­ka, księ­gar­nia, a na ostat­nim pię­trze ka­wiar­nia z wi­do­kiem na Wisłę i pa­no­ra­mę Kra­ko­wa.

Bu­do­wa nowej sie­dzi­by Cri­co­te­ki ru­szy­ła w grud­niu 2009 r. Wsku­tek nie­po­ro­zu­mień do­ty­czą­cych moż­li­wo­ści re­ali­za­cji pro­jek­tu, prace w 2012 r. przez kilka mie­się­cy były wstrzy­ma­ne. Bu­dy­nek osa­dzo­no na 189 pa­lach o dłu­go­ści 11 m każdy; wy­la­no 4 tys. me­trów sześc. be­to­nu, zu­ży­to 490 ton stali kon­struk­cyj­nej i 350 ton stali zbro­je­nio­wej.

Kosz­ty wy­bu­do­wa­nia sie­dzi­by dla Cri­co­te­ki, jej wy­po­sa­że­nia wraz z urzą­dze­niem wy­sta­wy sta­łej, wy­no­szą ponad 50 mln zł, z czego 85 proc. to do­fi­nan­so­wa­nie Unii Eu­ro­pej­skiej.

Jak dotąd Cri­co­te­ka funk­cjo­no­wa­ła w czte­rech róż­nych sie­dzi­bach. Po prze­pro­wadz­ce w nowe miej­sce dla wi­dzów do­stęp­na bę­dzie jesz­cze Ga­le­ria - Pra­cow­nia Kan­to­ra przy ul. Sien­nej.

(-)
(PAP)
26 sierpnia 2014

Książka tygodnia

Trening fizyczny aktora. Od działań indywidualnych do zespołu
Wydawnictwo Biblioteki PWSFTviT
Rodowicz Tomasz, Jabłońska Małgorzata, Toneva Elina

Trailer tygodnia