„Pixel" - Mourad Merzouki - CCN Créteil & Val-de-Marne / Compagnie Kӓfig (Francja)

4. Międzynarodowy Festiwal Teatru Formy Materia Prima

Pełen finezji spektakl choreografa Mourada Merzouki i artystów wizualnych Adrien M/ Claire B „oczarował świat" (France Culture Radio). „Pixel" jest perfekcyjnym mariażem sztuki i techniki. Wprawiające w zachwyt projekcje multimedialne współgrają idealnie z dynamiczną choreografią. Doskonała interakcja tańca i multimediów.

Mourad Merzouki przekształcił uliczny hip-hop w formę sztuki prezentowaną na najważniejszych światowych scenach. Jeszcze w dzieciństwie praktykował sztuki walki i cyrk. Z tańcem, już jako nastolatek, spotkał się właśnie poprzez hip-hop. Hip-hop doprowadził go do innych stylów tańca współczesnego; pracował z takimi artystami jak: Maryse Delente, Jean-François Duroure czy Josef Nadj. Mourad Merzouki jest dyrektorem Centre Chorégraphique National de Créteil et du Val-de-Marne i Compagnie Kӓfig we Francji.

Jest także laureatem wielu nagród i odznaczeń. Otrzymał m.in: Medal Miasta Lionu (2013), Order Narodowy Legii Honorowej (2012), Order Sztuki i Literatury (Kawaler 2004,Oficer 2011), Nagroda Projektanci bez Granic (2008), Nowy Talent w Dziedzinie Choreografii – SACD (2006), Najlepszy Młody Choreograf Międzynarodowego Festiwalu Tańca w Wolfsburg w Niemczech (2004).

Znana na całym świecie Compagnie Kӓfig powstała w roku 1996 z inicjatywy choreografa Mourada Merzouki. Od tego czasu stworzyła 27 spektakli, zagranych w ponad 700 miastach. W ciągu 20 lat Compagnie Kӓfig zagrała z wielkim sukcesem 2800 przedstawień w 58 krajach dla ponad milionowej publiczności.

Compagnie Adrien M/ Claire B z Lionu, tworzona przez artystów Adrien Mondot i Claire Bardainne, działa w obszarze sztuki cyfrowej i performatywnej od 2004 roku. Ich kreacje obejmują zarówno przedstawienia teatralne jak i wystawy, w których, przy użyciu narzędzi technologii informacyjnej, łączą świat realny i wirtualny. W centrum ich poszukiwań artystycznych i technologicznych stoi zawsze ludzkie ciało. Adaptują współczesne technologie, tak by przy użyciu wizualnego języka wyrazu stworzyć wykraczające poza przestrzenie czasu poetyckie kreacje.

„Projekt „Pixel" narodził się, kiedy po raz pierwszy ujrzałem prace Adrien Mondot i Claire Bardainne. To była fascynacja od pierwszego wejrzenia: nie byłem w stanie odróżnić świata realnego od wirtualnego i od razu podjąłem decyzję, żeby wraz z nimi spróbować połączyć świat interaktywnych projekcji wideo z tańcem. Znalezienie balansu pomiędzy tańcem a abstrakcyjnym obrazem było ogromnym wyzwaniem. Ta praca odwróciła moje postrzeganie gestu i ruchu na scenie. Energia i wirtuozeria hip-hopu połączyła się ze światem poezji i snów." /Mourad Merzouki – twórca koncepcji przedstawienia, reżyser i choreograf/

„Mourad czuje doskonale nasz świat abstrakcyjnej grafiki. To z jego inspiracji stworzyliśmy nowe cyfrowe formy i animacje. Podobnie jak w malarstwie iluzjonistycznym staramy się zaburzać percepcję, tak by w pewnym momencie publiczność nie mogła się zorientować w tym co jest prawdziwe, a co prawdziwe nie jest. Chcemy by na scenie pojawiło się „niemożliwe": zmieniamy właściwości materii, burzymy siłę grawitacji, stwarzamy wrażenie trójwymiarowości. To całkiem podobne do ruchu hip-hopowego tancerza, którego ciało płynie... Naszym przedstawieniem zmieniamy relację człowieka z czasem i przestrzenią." /Claire Bardainne i Adrien Mondot – twórcy koncepcji przedstawienia i multimediów/

Hipnoza w wirtualnej przestrzeni gwarantowana! POLSKA PRAPREMIERA
„Mourad Merzouki to choreograf będący mistrzem teatru fusion." /Jerusalem Post (Izrael)/„Wizualny i emocjonalny szok. Absolutna rewelacja." /Télérama Sortir (Francja)/„Spektakl magiczny i zniewalający. " /France 2 TV (Francja)/
Czas trwania: 70 min.
Reżyseria i choreografia: Mourad Merzouki
Realizacja multimediów: Adrien Mondot & Claire Bardainne
Muzyka: Armand Amar
(skrzypce, Sarah Nemtanu – fortepian, Julien Carton – wokal, Nuria Rovira Salat – muzyka uzupełniająca, altówka, Anne-Sophie Versnaeyen – programowanie ścieżek muzyki elektronicznej "Les Plocks", Artback Society: Stéphane Lavallée i Julien Delaune - nagrania, miksowanie, projekt dźwięku, Vincent Joinville – syntezator modularny, Martin Fouilleul)
Koncepcja: Mourad Merzouki i Adrien M / Claire B
Asystent choreografa: Marjorie Hannoteaux
Artyści: Rémi Autechaud znany jako RMS, Kader Belmoktar, Marc Brillant, Antonin Tonbee Cattaruzza, Elodie Chan, Aurélien Chareyron, Sabri Colin znany jako Mucho, Yvener Guillaume, Amélie Jousseaume, Ludovic Lacroix, Ibrahima Mboup, Julien Seijo, Paul Thao, Sofiane Tiet, Médésségnanvi Yetongnon znany jako Swing
Reżyseria światła: Yoann Tivoli, asystent: Nicolas Faucheux
Scenografia: Benjamin Lebreton
Projekt kostiumów: Pascale Robin, asystent:Marie Grammatico
Obrazy: Camille Courier de Mèré and Benjamin Lebreton
Producent wykonawczy: Centre Chorégraphique National de Créteil et du Val-de----Marne / Compagnie Käfig
Koproducenci: Maison des Arts de Créteil, Espace Albert Camus – Bron
Przy wsparciu Compagnie Adrien M/ Claire B
Centre Choréographique National de Créteil et du Val-de-Marne/ Compagnie Käfig – kierowane przez Mourada Merzouki jest finansowane przez Ile-de-France Regionalne Biuro ds. Kultury– Ministerstwo Kultury i Komunikacji, Val-de-Marne Department i Miasto Créteil.

___

ENG

CCN Créteil & Val-de-Marne / Compagnie Kӓfig dir. Mourad Merzouki "Pixel" (France)
A refined performance by choreographer Mourad Merzouki and visual artists Adrien M /Claire B which has "enchanted the world" /France Culture Radio/. "Pixel" is a perfect marriage of art and technology. The dazzling multimedia projections fully harmonise with its dynamic choreography. An excellent interaction of dance with multimedia.
Mourad Merzoukihas transformed street hip-hop into a form of art presented on major world stages. In his childhood he practiced martial arts and circus. As a teenager, he started dancing hip hop, and through hip-hop he got to know other contemporary dance styles. He has worked withMaryse Delente, Jean-François Duroure and Josef Nadj. Mourad Merzouki is a managing director of the Centre Chorégraphique National de Créteil et du Val-de-Marne and Compagnie Kӓfigin France. He is also a laureate of many awards and prizes including the Medal of the City of Lyon (2013), the National Order of the Legion of Honour(2012), the Order of Arts and Letters (Chevalier 2004, Officier 2011), the 2008 Award Designers Without Borders, the New Choreography Talent Prize awarded by SACD (2006), the Best Young Choreographer award at the Wolfsburg International Dance Festival in Germany(2004).
The world famous Compagnie Kӓfig was established in 1996 at the initiative of choreographer Mourad Merzouki. Ever since, 27 plays have been created and shown in over 700 cities. Over the 20 years, Compagnie Kӓfig has given 2800 highly successful performances for over a million viewers in 58 countries.
Compagnie Adrien M / Claire Bfrom Lyon, created by artistsAdrien Mondot and Claire Bardainne, has dealt with digital and performative art since2004. Their creations include both drama shows and exhibitions where the real world meets the virtual world thanks to the use of IT tools. Human body has always been at the core of their artistic and technological quest. They adapt contemporary technologies so as to employ the language of visual expression to create poetic creations that go beyond time spaces.
"The Pixel project came to my mind when I first saw the works by Adrien Mondot and Claire Bardainne. That was a fascination at first sight: I could not tell the real from the virtual, and all at once I made my decision to try and combine the world of interactive video projections with dance, in cooperation with Adrien Mondot and Claire Bardainne. It was a huge challenge to find the right balance between dance and abstract images. The work reversed my perception of gesture and movement on the stage. The energy and virtuosity of hip-hop mingled with the world of poetry and dream."/Mourad Merzouki – the deviser of the performance, director and choreographer/
"Mourad has an excellent sense of our world of abstract graphics. It is out of his inspiration that we have created new forms and animations. Like in illusionist painting, we are trying to disturb the perception so that the audience would at a point lose the ability to tell the real from the unreal. We want "the impossible" on the stage: we change the properties of the matter, we disturb gravity, we make an impression of three-dimensionality. It's like the movement of a hip-hop dancer whose body floats... Our performance changes the interaction between man, time and space. " /Claire Bardainne andAdrien Mondot – the devisers of the performance,and multimedia producers /
Hypnosis in the virtual space guaranteed! POLISH PREMIERE
"The Lyon-born performer and choreographer is a master of fusion." /Jerusalem Post (Israel)/
"A visual and emotional shock. An absolute revelation." /Télérama Sortir (France)/
"A magical and intoxicating performance. " /France 2 TV (France)/
Duration: 70 min
Artistic director and choreographer: Mourad Merzouki
Digital production: Adrien Mondot & Claire Bardainne
Music: Armand Amar
(Violin, Sarah Nemtanu – Piano, Julien Carton – Vocals, Nuria Rovira Salat - Additional music, viola, Anne-Sophie Versnaeyen - Drum programming "Les Plocks", Artback Society: Stéphane Lavallée and Julien Delaune - Recording, mixing, sound design, Vincent Joinville - Modular synthesizer, Martin Fouilleul)
Concept: Mourad Merzouki and Adrien M/ Claire B
Assistant of the choreographer: Marjorie Hannoteaux
Artists: Rémi Autechaud known as RMS, Kader Belmoktar, Marc Brillant, Antonin Tonbee Cattaruzza, Elodie Chan, Aurélien Chareyron, Sabri Colin known as Mucho, Yvener Guillaume, Amélie Jousseaume, Ludovic Lacroix, Ibrahima Mboup, Julien Seijo, Paul Thao, Sofiane Tiet, Médésségnanvi Yetongnon known as Swing
Lighting design: Yoann Tivoli, assisted by Nicolas Faucheux
Stage design: Benjamin Lebreton
Costume design: Pascale Robin, assisted by Marie Grammatico
Paintings: Camille Courier de Mèré and Benjamin Lebreton
Executive producer: Centre Chorégraphique National de Créteil et du Val-de-Marne / Compagnie Käfig
Co-producers: Maison des Arts de Créteil, Espace Albert Camus – Bron
With the support of: Compagnie Adrien M / Claire B
The Centre Choréographique National de Créteil et du Val-de-Marne / Compagnie Käfig – directed by Mourad Merzouki is funded by the Ile-de-France Regional Cultural Affairs Office – Ministry of Culture and Communication, the Val-de-Marne Department and the City of Créteil.

(-)
Materiał organizatora
18 lutego 2017

Książka tygodnia

Stanisława Walasiewicz. Medaliści
Wydawnictwo Bosz
Redakcja: Marzena Jaworska

Trailer tygodnia