Premierowo i w naszych realiach

"Betlejem Polskie" - reż. Wojciech Faruga - Teatr Dramatyczny w Wałbrzychu

Teatr Dramatyczny im. Jerzego Szaniawskiego zaprasza 5 stycznia (sobota) na noworoczną premierę spektaklu "Betlejem Polskie". Reżyserem sztuki inspirowanej tekstem Lucjana Rydla jest Wojciech Faruga.

Lucjan Rydel, autor wy­sta­wio­nego po raz pierwszy w 1905 roku Betlejem Polskiego, kazał Jezusowi na­ro­dzić się w Polsce. Betlejemską szopkę, ko­niecznie z wi­do­kiem na Wawel, po­stawił w Krakowie. Herod stał się więc nie tylko władcą Palestyny, ale także krwawym za­borcą Polski. Trzej kró­lowie nie przy­chodzą ze wschodu, ale z wiel­kiej prze­szłości (Kazimierz Wielki, Władysław Jagiełło, Jan III Sobieski), a od­ku­pie­niem, które ma przy­nieść na­ro­dzenie Dzieciątka było od­zy­skanie przez Polskę nie­pod­le­głości. Rydlowska idea prze­czy­tania bi­blijnej opo­wieści o na­ro­dzi­nach Zbawiciela przez „Polskę tu i teraz" stała się po 107 la­tach punktem wyj­ścia dla spek­taklu Wojciecha Farugi. Co by się stało, gdyby nie­po­ka­lane po­częcie wy­da­rzyło się dziś? Czy moż­liwy jest cud? Jak za­re­ago­wa­li­byśmy, gdyby się wy­da­rzył? Kim może być dzi­siejsza Maria? Czy bę­dzie to cud ogól­no­na­ro­dowy, czy ra­czej cykl do­świad­czeń in­dy­wi­du­al­nych? Akcja z Krakowa prze­nosi się do małej miej­sco­wości, o której wszyscy za­po­mnieli. To miejsce po ka­ta­strofie - nie wiemy, czy prze­szła tędy klęska żywio­łowa, czy może tylko za­mknięcie je­dynej fa­bryki. Miejscowość po­woli umiera, a jej miesz­kańcy, po­zba­wieni środków do życia, pracy i chęci ro­bienia cze­go­kol­wiek zbie­rają się w świe­tlicy. Czekają, aż coś się wydarzy...

5 stycznia 2013 / so­bota / godz. 19.00 / Duża Scena
6 stycznia 2013 / nie­dziela / godz. 16.00 / godz. 20.00 / Duża Scena

(-)
Materiał Teatru
2 stycznia 2013
Portrety
Wojciech Faruga

Książka tygodnia

Utalentowani jak Nardelli
Sekcja Krytyków Teatralnych ZASP
red.: Anita Nowak, Krystyna Piaseczna, Piotr Rudzki

Trailer tygodnia