Regulamin

Konkurs SzekspirOFF 2017

Regulamin Konkursu SzekspirOFF 2017 w ramach 21. Festiwalu Szekspirowskiego

I Postanowienia ogólne

1. Organizatorem Konkursu jest Gdański Teatr Szekspirowski oraz Fundacja Theatrum Gedanense.
2. Konkurs SzekspirOFF 2017 odbędzie się w Trójmieście w ramach 21. Festiwalu Szekspirowskiego w dniach 28.07 – 6.08.2017 r.
3. Do udziału w Konkursie SzekspirOFF 2017 mogą zgłaszać się zarówno teatry zawodowe, jak i amatorskie, z Polski i z zagranicy, z wyłączeniem teatrów, które zgłosiły się do udziału w konkursie o Złotego Yoricka, organizowanego przez Gdański Teatr Szekspirowski.
4. SzekspirOFF 2017 zakłada prezentacje wydarzeń przygotowanych wg różnych środków wyrazu artystycznego, takich jak: teatr dramatyczny (małe formy teatralne), monodram, teatr lalkowy, teatr tańca, pantomima, koncert, performance, happening,
stand-up, kabaret, teatr uliczny, film. 
5. Wszystkie zgłoszone na SzekspirOFF wydarzenia artystyczne muszą w swojej tematyce odnosić się do dzieł Williama Szekspira, bądź bezpośrednio inspirować się jego twórczością.
6. Nurt SzekspirOFF 2017 ma charakter konkursu ocenianego przez jury powołane przez Dyrektora Gdańskiego Teatru Szekspirowskiego – Jerzego Limona.
7. Kierownikiem artystycznym SzekspirOFF 2017 jest Krzysztof Grabowski.

II Zgłoszenia i kwalifikacja

1. Termin nadsyłania zgłoszeń na SzekspirOFF 2017 upływa 26.05.2017 roku. W treści zgłoszenia należy wskazać oznaczenie zgłaszającego, oznaczenie twórcy lub twórców biorących udział w SzekspirOFF 2017, wskazanie dzieła lub dzieł Williama Szekspira, do których odnosi się, lub którymi inspirowane jest zgłaszane wydarzenie artystyczne, adres pocztowy do korespondencji, adres poczty elektronicznej do
korespondencji, wskazanie utworów objętych majątkowymi prawami autorskimi (zarówno osób trzecich, jak i osób objętych danym zgłoszeniem, które to utwory zostaną wykorzystane w wydarzeniu artystycznym).
2. Należy przesłać rejestrację video zgłaszanego wydarzenia artystycznego oraz jego rider techniczny wraz z kartą zgłoszenia i załącznikiem nr 1 na adres Gdańskiego Teatru Szekspirowskiego, ul. W. Bogusławskiego 1, 80-818 Gdańsk, z dopiskiem:
„SzekspirOFF 2017" bądź drogą mailową: szekspiroff@gmail.com
3. W przypadku zgłoszenia happeningu, akceptowany będzie również opis merytoryczny planowanego wydarzenia oraz dossier twórców.
4. O zakwalifikowaniu się do Konkursu SzekspirOFF 2017 zdecyduje komisja kwalifikacyjna powołana przez kierownika artystycznego SzekspirOFF 2017 – Krzysztofa Grabowskiego.
5. Decyzja komisji kwalifikacyjnej zapadnie nie później, niż do 18.06.2017 roku, o czym organizator SzekspirOFF niezwłocznie poinformuje zakwalifikowanych twórców, wysyłając informację na adres poczty elektronicznej wskazanej w zgłoszeniu.
6. Organizator zastrzega sobie możliwość dokonania kwalifikacji warunkowej - uzależnionej od uzyskania odpowiedzi na dodatkowe pytania.

III Przebieg SzekspirOFF 2017

1. Prezentacje wydarzeń artystycznych w ramach SzekspirOFF 2017 odbywać się będą w różnych przestrzeniach scenicznych, ulicznych oraz alternatywnych na terenie Trójmiasta.
2. Oprócz prezentacji na scenie kameralnej Teatru w Oknie, zaplanowane są również pokazy wydarzeń artystycznych w obrębie murów Gdańskiego Teatru Szekspirowskiego, na ulicach Trójmiasta. W przypadku koncertów czy stand-upów, również możliwa jest prezentacja w klubach festiwalowych.
3. Organizator SzekspirOFF 2017 dołoży wszelkich starań, aby umożliwić prezentację wydarzeń artystycznych w wybranych przez twórców miejscach, tak aby ich odbiór miał najwyższą jakość artystyczną.

IV Zobowiązania organizatora oraz uczestników SzekspirOFF 2017

Organizator zapewni:
1. Obsługę techniczną na czas próby oraz prezentowanych wydarzeń artystycznych.
2. Niezbędne warunki techniczne (w ramach swoich możliwości technicznych), wynikające z przesłanych przez zakwalifikowane zespoły riderów.
3. O swoim wyposażeniu technicznym organizator powiadomi zakwalifikowane zespoły po 18.06.2017 roku.
4. Identyfikatory dla uczestników SzekspirOFF 2017, które będą upoważniać do darmowego wstępu (w określonej puli ustalonej z organizatorem, w ramach wolnych miejsc) na spektakle nurtu głównego 21. Festiwalu Szekspirowskiego.
5. Promocję nurtu SzekspirOFF 2017 na: plakatach, ulotkach, katalogach Festiwalu Szekspirowskiego oraz nagłośnienie nurtu w prasie, innych mediach, portalach społecznościowych, a także na stronie internetowej Festiwalu Szekspirowskiego oraz przekierowanie ze strony Gdańskiego Teatru Szekspirowskiego .
6. Organizator dołoży wszelkich starań, aby spektakle w nurcie SzekspirOFF 2017 nie pokrywały się z repertuarem nurtu głównego.
7. Organizator będzie miał prawo zaprosić wydarzenia artystyczne w ramach SzekspirOFF 2017, które zaprezentowane zostaną poza konkursem.

Uczestnicy zobowiązują się do:

1. Nadesłania wszystkich materiałów reklamowych i promocyjnych: plakaty, zdjęcia, trailery, etc. w ciągu siedmiu dni od informacji o zakwalifikowaniu się do konkursu SzekspirOFF 2017
2. Nadesłania odpowiedzi na dodatkowe pytania w terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji o zakwalifikowaniu się do konkursu SzekspirOFF 2017.
3. Nadesłania zgłoszenia oraz szczegółowego ridera technicznego, który zakładać będzie niezbędne wymogi techniczne wydarzenia oraz przewidywany czas na montaż, demontaż i próbę.
4. Uzyskania wymaganych prawem zgód i zezwoleń na wykorzystanie w wydarzeniu artystycznym utworów objętych majątkowymi prawami autorskimi i dołączenie ich do zgłoszenia.
5. Pokrycia kosztów przyjazdu, zakwaterowania oraz wyżywienia we własnym zakresie.
6. Przestrzegania zasad ustalonych przez organizatora odnośnie wejścia na spektakle w ramach nurtu głównego Festiwalu Szekspirowskiego.

V Nagrody

1. Organizator powoła trzyosobowy skład jury, który będzie miał obowiązek obejrzenia wszystkich wydarzeń artystycznych, biorących udział w konkursie SzekspirOFF 2017.
2. Organizator przeznaczy łączną pulę nagród w wysokości 11 000 PLN. Organizator zastrzega sobie możliwość zwiększenia puli nagród.
3. Podział puli nagród nastąpi zgodnie z regulaminem przyznawania nagród SzekspirOFF 2017
4. Wręczenie nagród nastąpi 6.08.2017 roku na gali zamknięcia 21. Festiwalu Szekspirowskiego.
5. Werdykt zostanie podany do publicznej wiadomości w komunikacie prasowym przygotowanym przez biuro prasowe Festiwalu Szekspirowskiego.

VI Postanowienia końcowe

1. Organizator zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian w regulaminie.
2. Organizator zastrzega sobie możliwość cofnięcia decyzji o zakwalifikowaniu się do konkursu SzekspirOFF 2017 w przypadku nie wypełnienia wymogów, o których mowa w pkt. 1 – 4 zobowiązań uczestników, oraz pkt.3 poniżej.
3. Wszyscy zakwalifikowani uczestnicy SzekspirOFF 2017 muszą wyrazić zgodę na nieodpłatne wykorzystanie ich materiałów promocyjnych oraz publikacje zdjęć z wydarzeń artystycznych czy fragmentów video, prezentowanych w ramach konkursu SzekspirOFF 2017.
4. Uczestnicy ponoszą pełną, wyłączną odpowiedzialność za treść i zawartość prezentowanych wydarzeń artystycznych, w tym w szczególności za prawidłowe i zgodne z prawem wykorzystanie utworów objętych majątkowymi prawami autorskimi

(-)
Materiał organizatora
13 kwietnia 2017

Książka tygodnia

Aktorki. Odkrycia
Społeczny Instytut Wydawniczy Znak
Łukasz Maciejewski

Trailer tygodnia