Regulamin

10. Międzynarodowy Konkurs Choreograficzny Uczniów Szkół Baletowych

Regulamin X Międzynarodowego Konkursu Choreograficznego Uczniów Szkół Baletowych - Bytom 2018

I. CELE

1. Rozwijanie i promowanie młodych talentów choreograficznych.
2. Popularyzacja różnych technik tanecznych.
3. Umacnianie pozycji tańca w świecie.
4. Wzbudzanie zamiłowania do tańca.
5. Wzmacnianie poczucia własnej wartości.

II. ZADANIA KONKURSU

1. Aktywizacja twórczej pracy uczniów.
2. Wymiana pomysłów i doświadczeń między uczestnikami oraz nawiązywanie nowych kontaktów.
3. Publiczna prezentacja autorskich choreografii uczniów szkół baletowych.
4. Ocena prezentacji choreograficznych uczniów.

III. ORGANIZACJA

1. Od 2010 r. Konkurs organizowany jest cyklicznie (co 2 lata) w Bytomiu na przełomie stycznia i lutego.
2. Organizatorem Konkursu jest Ogólnokształcąca Szkoła Baletowa im. Ludomira Różyckiego w Bytomiu we współpracy z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Operą Ślaską.
3. W Konkursie biorą udział uczniowie ogólnokształcących szkół baletowych klas V – IX i innych szkół baletowych w wieku 14 – 19 lat (decyduje data urodzenia
w dniu rozpoczęcia Konkursu).
4. Uczeń prezentuje jeden utwór konkursowy w dowolnej technice tanecznej.
5. Zgłoszenia do Konkursu dokonuje macierzysta szkoła ucznia.
6. Każda szkoła może zgłosić do Konkursu dowolną ilość uczestników.
7. Zgłoszenie uczestnika obejmuje:
a. wypełnioną kartę zgłoszenia w formie elektronicznej w pliku Word,
b. zbiorczą listę uczestników podpisaną przez dyrektora szkoły.
8. Karta zgłoszenia jest do pobrania na stronie internetowej Centrum Edukacji Artystycznej: www.cea.art.pl oraz na stronie Organizatora www.osb.bytom.pl.
9. Zgłoszenia przygotowane według innych wzorów nie będą brane pod uwagę.
10. Formularze zgłoszenia uczestnictwa należy przesłać pocztą elektroniczną do dnia
15 grudnia 2017 r., tytuł maila „X Konkurs Choreograficzny 2018", na adres: sekretariat.baletowa@gmail.com.
Zbiorczą listę uczestników należy przesłać pocztą tradycyjną na adres szkoły:
Ogólnokształcąca Szkoła Baletowa im. L. Różyckiego
ul. Jagiellońska 21-23, 41-902 Bytom

IV. PROGRAM

1. Konkurs organizowany jest w dwóch etapach:
I etap – prezentacja jednej choreografii w dowolnej technice, na sali baletowej w kostiumach scenicznych,
II etap – prezentacja wybranych przez Jury choreografii na scenie, w kostiumie
scenicznym i w światłach scenicznych.
Dopuszcza się 3 zmiany oświetlenia scenicznego.
Stany dotyczące oświetlenia sceny należy wpisać na karcie zgłoszenia,
w przypadku braku zgłoszenia sceniczna prezentacja choreografii odbędzie się przy światłach ogólnych.
2. W układzie choreograficznym może brać udział od 1 do 5 uczestników.
3. Uczeń przygotowujący choreografię, może być równocześnie jej odtwórcą.
4. Dopuszczalny czas trwania choreografii - do 5 min.
5. Tło dźwiękowe numerów konkursowych powinno być nagrane na płycie CD (tylko 1 nagranie opatrzone imieniem i nazwiskiem uczestnika oraz tytułem choreografii).
6. Nagranie powinno być dostarczone Organizatorowi najpóźniej w dniu przyjazdu
na Konkurs.
7. Kolejność prezentacji choreografii odbywa się w kolejności alfabetycznej od wylosowanej przez Organizatora w poprzednim Konkursie litery startowej i obowiązuje do końca trwania Konkursu - X Międzynarodowy Konkurs Choreograficzny rozpoczynają uczestnicy, których nazwisko rozpoczyna się od litery "O".
8. Organizator Konkursu zapewnia uczestnikom wspólną rozgrzewkę przed każdym etapem, oraz próbę na scenie dola uczestników II etapu Konkursu.
9. Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród nastąpi podczas Koncertu Galowego.

V. JURY

1. Jury składa się z sześciu członków oraz Przewodniczącego.
2. Przewodniczącego oraz członków Jury powołuje Organizator Konkursu.
3. W skład Jury wchodzą choreografowie cieszący się autorytetem zawodowym.
4. Obradami Jury kieruje Przewodniczący, a punktacje dokumentuje Sekretarz Konkursu obecny podczas obrad Jury.
5. W obradach Jury może uczestniczyć przedstawiciel Centrum Edukacji Artystycznej.
6. Jury dokonuje oceny punktowej od 0 do 10 punktów, biorąc pod uwagę:
a. zamysł choreograficzny i jego realizację,
b. tło dźwiękowe i jego współdziałanie z choreografią,
c. dobór kostiumów i rekwizytów,
d. kompozycję przestrzenną,
e. ogólny wyraz artystyczny.
7. Do prezentacji scenicznej Jury kwalifikuje choreografie, które w I etapie uzyskały najwyższą ilość punktów. Próg punktowy ustala Jury w czasie pierwszych obrad przed rozpoczęciem Konkursu.
8. Wyniki Konkursu po każdym etapie są podawane do publicznej wiadomości.
9. W II etapie spośród uczestników prezentujących swoje układy choreograficzne Jury wyłania laureatów.
10. Punkty z obu etapów nie sumują się.
11. Choreografie, które otrzymały najwyższą punktację, otrzymują I, II lub III miejsce.
Jury może przyznać Grand Prix.
12. Jury ma prawo dokonania innego podziału nagród lub ich nieprzyznania.
13. Uczestnicy Konkursu mogą otrzymać inną formę wyróżnienia oraz nagrody pozaregulaminowe.
14. Oprócz nagrodzonych choreografii w Koncercie Galowym decyzją Jury mogą znaleźć się wyróżnione układy taneczne.
15. Program Koncertu Galowego ustala Jury.
16. Werdykt Jury jest ostateczny i niepodważalny.
17. Nazwiska wszystkich laureatów zostaną ogłoszone na stronie internetowej Ogólnokształcącej Szkoły Baletowej im. Ludomira Różyckiego w Bytomiu www.osb.bytom.pl

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Organizator opracowuje dokumentację Konkursu:
a. wykaz szkół biorących udział w Konkursie,
b. ilość i wykaz uczestników,
c. szczegółowe wyniki,
d. wykaz laureatów.

2. Inne postanowienia:
a. uczestnicy są odpowiedzialni za ubezpieczenie siebie od wypadków, chorób
i kradzieży,
b. opiekunowie szkół odpowiadają za dyscyplinę swoich uczniów podczas trwania całego Konkursu,
c. nagrywanie i wykonywanie zdjęć w czasie wszystkich etapów trwania Konkursu jest zabronione – nagrania dokonują Organizatorzy,
d. uczestnicy zrzekają się wszystkich praw do nagrań zrobionych przez Organizatora lub osoby trzecie działające w imieniu Organizatora,
e. Koszty podróży i pobytu w Bytomiu (nocleg i wyżywienie) pokrywa uczestnik Konkursu.

 

(-)
Materiał organizatora
20 października 2017

Książka tygodnia

Ale musicale! Złote stulecie 1918-2018
Wydawnictwo Marginesy
Daniel Wyszogrodzki

Trailer tygodnia