Regulamin

Nagroda Literacka im. Witolda Gombrowicza

Regulamin Nagrody Literackiej im. Witolda Gombrowicza

§ 1

1. Nagroda Literacka im. Witolda Gombrowicza (zwana dalej Nagrodą) przyznawana jest corocznie autorowi najlepszego debiutu prozatorskiego, wydanego w formie książki papierowej pomiędzy 1 stycznia a 31 grudnia roku kalendarzowego poprzedzającego rok ogłoszenia danej edycji Nagrody.

2. Nagroda będzie przyznawana za tekst o wybitnych walorach literackich, napisany prozą artystyczną.

3. Jako debiut przyjmuje się pierwszą albo drugą książkę danego autora, napisaną prozą artystyczną.

4. Nagrodę można otrzymać jednokrotnie.

§ 2

1. Nagrodę w drodze konkursu przyznaje Prezydent Miasta Radomia autorowi (lub autorom) wybranym przez powołaną przez Prezydenta Kapitułę.

2. Nagroda wynosi 40 000 złotych. Kapituła może zadecydować o podziale Nagrody na dwóch autorów. Wyklucza się nieprzyznanie Nagrody.

3. Autorzy przyjmując nominację do nagrody zaświadczają, że jest to ich pierwsza lub druga książka napisana prozą artystyczną.

§ 3

1. Organizatorem konkursu jest Prezydent Miasta Radomia. Prezydent organizuje konkurs we współpracy z Muzeum Witolda Gombrowicza (oddziałem Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza), które jest współorganizatorem konkursu.

Partnerem Prezydenta w realizacji konkursu jest Miejska Biblioteka Publiczna w Radomiu.

2. Prezydent powołuje Kapitułę Nagrody Literackiej im. Witolda Gombrowicza (zwaną dalej Kapitułą). Kapituła dokonuje oceny merytorycznej książek zgłoszonych do konkursu i wybiera nominowanych do Nagrody oraz jej laureata.

§ 4

1. Konkurs, o którym mowa w paragrafie 2, jest dwuetapowy:

- w pierwszym etapie Kapituła wybiera nie więcej niż pięć książek nominowanych do Nagrody i ogłasza nominacje w czerwcu każdego roku;

- w drugim etapie Kapituła wybiera laureata Nagrody, która wręczana jest we wrześniu każdego roku.

2. Termin zgłaszania książek do Nagrody, nominacje oraz rozstrzygnięcie konkursu ogłaszane są publicznie za pośrednictwem mediów i na stronach internetowych organizatora oraz współorganizatora konkursu.

3. Podmiotami upoważnionymi do zgłaszania książek do konkursu są: a) autorzy; b) wydawnictwa; c) osoby reprezentujące instytucje kultury oraz media o charakterze literackim; d) osoby prywatne; e) członkowie Kapituły.

4. Z udziału w konkursie wyklucza się książki, których autorami lub współautorami są osoby będące przedstawicielami organizatora, współorganizatora oraz partnera konkursu, a także członkowie Kapituły.

5. Książki zgłaszane do konkursu powinny posiadać numer ISBN. W uzasadnionych merytorycznie przypadkach Kapituła może dopuścić do udziału w konkursie książkę wydaną bez numeru ISBN.

§ 5

1. Termin zgłaszania książek upływa ostatniego dnia stycznia roku, w którym Nagroda będzie przyznana.

2. Zgłoszenia, które wpłyną do Sekretarza Kapituły po tym terminie mogą zostać uwzględnione w konkursie za zgodą Kapituły, z uwagi na walory literackie.

§ 6

1. Zgłoszenia do Nagrody należy przesyłać do Sekretarza Kapituły na adres: Muzeum Witolda Gombrowicza, 26-660 Jedlińsk, Wsola, ul. W. Gombrowicza 1, z dopiskiem „Nagroda Literacka im. Witolda Gombrowicza".

2. Zgłoszenie musi zawierać:

a) imię i nazwisko autora,

b) tytuł książki;

c) nazwę, adres i dane kontaktowe (w tym nr telefonu) osoby lub instytucji zgłaszającej; d) osiem egzemplarzy książki zgłaszanej do Nagrody.

3. Książki nadesłane na konkurs nie będą zwracane.

§ 7

1. Kapituła Nagrody liczy siedem osób. Przewodniczącego Kapituły wskazuje Prezydent.

2. Kapituła powoływana jest na trzyletnią kadencję. Członkowie kapituły mogą być powoływani bez ograniczeń na kolejne kadencje.

3. W przypadku rezygnacji osoby powołanej do Kapituły albo ustania członkostwa w Kapitule z powodu utraty zdolności do czynności prawnych lub z przyczyn

losowych Prezydent powołuje nowego członka Kapituły na czas pozostający do końca danej kadencji.

4. Tryb i podział pracy między członków Kapituły określa Przewodniczący Kapituły.

5. Prezydent ustala odrębnym zarządzeniem wysokość wynagrodzenia członków Kapituły.

6. Prace Kapituły organizuje powołany przez Prezydenta Sekretarz Kapituły. Sekretarz bierze udział w posiedzeniach Kapituły, nie ma natomiast prawa głosu w podejmowanych przez Kapitułę decyzjach.

§ 8

1. Kapituła podejmuje decyzje na posiedzeniach, w formie uchwał, zwykłą większością głosów.

2. Dla podjęcia uchwały wymagana jest obecność ponad połowy składu Kapituły.

3. W razie równego podziału głosów decyduje głos Przewodniczącego.

4. Kapituła zbiera się nie mniej niż trzy razy w każdej edycji Nagrody.

5. Członek Kapituły nie mogący wziąć udziału w posiedzeniu przedstawia Przewodniczącemu na piśmie swoje stanowisko w sprawach będących przedmiotem posiedzenia.

§ 9

1. Kapituła podejmuje decyzje w oparciu o postanowienia Regulaminu Nagrody. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem lub niejednoznacznych Kapituła podejmuje decyzje kierując się własnym uznaniem, wiedzą i doświadczeniem, a także zasadami Nagrody.

2. Członków Kapituły obowiązuje zasada zachowania poufności w kwestiach dotyczących przebiegu posiedzeń i podejmowanych uchwał.

§ 10

1. Zmian w Regulaminie Nagrody dokonywać może organizator Nagrody w trybie określonym dla jego nadania na wniosek Kapituły lub z własnej inicjatywy po uzyskaniu akceptacji Kapituły.

(-)
Materiał organizatora
14 czerwca 2019

Książka tygodnia

Aurora 2023. Sztuki finałowe/final list
Miejski Dom Kultury i Teatr Polski w Bydgoszczy
pod redakcją Davita Gabuni, Julii Holewińskiej, Agnieszki Lubomiry Piotrowskiej

Trailer tygodnia

Czarna Maska
Georg Zlabinger
Krzysztof Penderecki - „Czarna Maska”...