To będzie wielkie widowisko

"La Traviata" - reż. Michał Znaniecki - The Israeli Opera

Kie­lec­ki Teatr Tańca wy­stą­pi w re­ali­zo­wa­nej przez Operę Izra­el­ską "Tra­via­cie" Ver­die­go na izra­el­skiej pu­sty­ni u stóp góry, na któ­rej znaj­du­je się twier­dza Ma­sa­da, wpi­sa­na na listę świa­to­we­go dzie­dzic­twa UNE­SCO.

Operę re­ży­se­ru­je Mi­chał Zna­niec­ki, a cho­re­ogra­fię przy­go­to­wa­ła dy­rek­tor KTT Elż­bie­ta Szlu­fik-Pań­tak oraz jej za­stęp­ca Grze­gorz Pań­tak. Or­kie­strą dy­ry­go­wać bę­dzie izra­el­ski dy­ry­gent Da­niel Oren.

"Tra­via­ta" zo­sta­nie wy­sta­wia­na w ra­mach fe­sti­wa­lu or­ga­ni­zo­wa­ne­go na wol­nym po­wie­trzu przez Operę Izra­el­ską. Od 2010 roku na spe­cjal­nie zbu­do­wa­nej sce­nie u stóp góry, na któ­rej znaj­du­je się sta­ro­żyt­na ży­dow­ska twier­dza Ma­sa­da, na pu­sty­ni Judz­kiej nad mo­rzem Mar­twym, zo­ba­czyć można było "Na­buc­co", "Aidę" oraz "Car­men".

W po­ło­wie czerw­ca na sce­nie, która liczy 3,5 tys. m.kw., wy­stą­pi 900 wy­ko­naw­ców, wśród nich 30 tan­ce­rzy z Kie­lec­kie­go Te­atru Tańca.

Ze­spół kie­lec­kie­go te­atru wy­stę­pu­je w dwóch ak­tach, w pierw­szym i trze­cim, w sce­nach, wy­ko­ny­wa­nych przez grupy ta­necz­ne. - Je­ste­śmy na balu, je­ste­śmy też po­sta­cia­mi w po­cho­dzie śmier­ci z trze­cie­go aktu. Uży­wa­my na sce­nie m.in. szczu­deł i fa­jer­wer­ków z kon­fet­ti - mówił dzien­ni­ka­rzom Grze­gorz Pań­tak.

Jak pod­kre­śli­ła Elż­bie­ta Szlu­fik-Pań­tak udział w takim wi­do­wi­sku jest nie tylko wy­róż­nie­niem dla kie­lec­kie­go te­atru, ale i nowym do­świad­cze­niem dla wszyst­kich ar­ty­stów cho­ciaż­by ze wzglę­du na miej­sce, w któ­rym ono się od­by­wa.

Kie­lec­kich tan­ce­rzy do współ­pra­cy za­pro­sił re­ży­ser wi­do­wi­ska, który współ­pra­co­wał z nimi przy ope­rze "Tu­ran­dot" re­ali­zo­wa­nej we Wro­cła­wiu. Ale to nie je­dy­ni Po­la­cy bio­rą­cy udział w przed­się­wzię­ciu: świa­tło i wideo re­ży­se­ru­je Bo­gu­mił Pa­le­wicz, a ko­stiu­my za­pro­jek­to­wa­ła Jo­an­na Me­dyń­ska.

Jak sza­cu­ją or­ga­ni­za­to­rzy wi­do­wi­sko zo­ba­czy ok. 60 tys. wi­dzów nie tylko z Izra­ela, ale też z ca­łe­go świa­ta. Po­nad­to pod­czas prób wi­dow­nia bę­dzie otwar­ta dla lo­kal­nej spo­łecz­no­ści.

"Tra­via­ta" bę­dzie wy­sta­wia­na czte­ry razy: 12, 14, 16 i 17 czerw­ca.

Mi­chał Zna­niec­ki jest re­ży­se­rem, dra­ma­tur­giem, sce­no­gra­fem i pe­da­go­giem. W wieku 24 lat za­de­biu­to­wał jako re­ży­ser w me­dio­lań­skiej La Scali spek­ta­klem opar­tym na mu­zy­ce Mon­te­ver­die­go. Jest au­to­rem ponad 100 spek­ta­kli mu­zycz­nych i dra­ma­tycz­nych, któ­rych pre­mie­ry od­by­ły w naj­waż­niej­szych te­atrach i ope­rach na świe­cie.

Kie­lec­ki Teatr Tańca zo­stał za­ło­żo­ny w 1995 roku przez Elż­bie­tę Szlu­fik-Pań­tak i Grze­go­rza Pań­ta­ka. Re­per­tu­ar te­atru zwią­za­ny jest z róż­ny­mi sty­la­mi tańca jaz­zo­we­go. Wśród zre­ali­zo­wa­nych przed­sta­wień są m.in. "Pasja" z mu­zy­ką Pawła Łu­kow­ca (2006), "Zda­rzy­ło się w Je­ru­za­lem" z mu­zy­ką Krze­si­mi­ra Dęb­skie­go (2008), "Świę­to wio­sny" w cho­re­ogra­fii An­ge­lin Prel­jo­ca­ja.

(-)
(PAP)
9 czerwca 2014

Książka tygodnia

Alef
Państwowy Instytut Wydawniczy
Jorge Luis Borges

Trailer tygodnia