Załącznik

Załącznik do uchwały nr 754/329/VI/2022 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 29.04.2022 r.

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

zamieszcza sprostowanie Ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Instytutu Myśli Polskiej im. Wojciecha Korfantego z siedzibą przy ul. Teatralnej 4, 40-003 Katowice, które zostało opublikowane w dniu 12 kwietnia 2022 r.

IV. 5. Otrzymuje brzmienie:

IV. Wymagane dokumenty:

5. kopie dokumentów potwierdzających staż pracy na stanowisku kierowniczym lub kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie w samodzielnym zarządzaniu zasobami ludzkimi i realizacji projektów, kierując zespołem (np. świadectwa pracy, zaświadczenia o aktualnym zatrudnieniu, kopie umów cywilno-prawnych, zaświadczenie o aktualnym wpisie w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, aktualny wypis z Krajowego Rejestru Przedsiębiorców, itp.).

(-)
Materiał organizatora
29 kwietnia 2022

Książka tygodnia

Teatr plastycznej metafory. Scenografie Jadwigi Mydlarskiej-Kowal
Muzeum Śląskie
Redakcja: Sylwia Ryś, Elżbieta Spadzińska-Żak

Trailer tygodnia