Zmiany zasad przeprowadzania konkursów

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej

Tryb przeprowadzania konkursów na dyrektora w samorządowych instytucjach kultury, wymienionych w rozporządzeniu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, określa nowela ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, którą w środę podpisał prezydent Andrzej Duda.

Nowela zmienia zasady przeprowadzania konkursów wyłaniających kandydatów na stanowisko dyrektora instytucji kultury w samorządowych instytucjach kultury. Zakłada ona, że organizator, jeszcze przed ogłoszeniem konkursu, podaje do publicznej wiadomości informację o takim zamiarze, zawierającą m.in. terminy rozpoczęcia i przewidywanego zakończenia postępowania konkursowego.

Proponowane przepisy rozgraniczają zadania i obowiązki komisji konkursowej i organizatora wobec prawidłowo wyłonionego kandydata oraz doprecyzowują zakres obsługi komisji konkursowej przez organizatora. Projekt doprecyzowuje także dotychczasowy tryb przeprowadzania konkursów, m.in. wskazując, że konkurs może być nierozstrzygnięty. Ponadto określa zasady udziału w komisji konkursowej w przypadku potencjalnego konfliktu interesów.

"Członkiem komisji konkursowej nie może być osoba: przystępująca do konkursu oraz w stosunku, do której osoba przystępująca do konkursu jest małżonkiem, krewnym lub powinowatym w linii prostej, krewnym lub powinowatym w linii bocznej do drugiego stopnia włącznie lub pozostaje w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to powodować uzasadnione wątpliwości co do jej obiektywizmu lub bezstronności" - wskazano w nowelizacji.

Komisja konkursowa, wedle przyjętych przepisów, rozstrzyga m.in. "konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora instytucji kultury, sporządza z niego protokół końcowy i przekazuje organizatorowi wyniki konkursu wraz z jego dokumentacją".

Nowela przewiduje, że w ciągu siedmiu dni od dnia powołania dyrektora danej instytucji kultury jego program zostanie podany do publicznej wiadomości przez organizatora na swojej stronie w Biuletynie Informacji Publicznej lub instytucję kultury na swojej stronie internetowej.

Z kolei w przypadku nierozstrzygnięcia konkursu, albo jeżeli kandydat wyłoniony w tym konkursie nie zostanie powołany na stanowisko dyrektora instytucji kultury, organizator powinien niezwłocznie ogłosić kolejny konkurs, chyba że wystąpi do ministra kultury o zgodę na powołanie dyrektora bez konkursu w trybie określonym w ustawie.

Nowelizacja reguluje także zasady przekształcenia w państwowe instytucje kultury dwóch humanistycznych instytutów badawczych, nadzorowanych przez ministra kultury. Chodzi o Państwowy Instytut Naukowy - Instytut Śląski w Opolu i Ośrodek Badań Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Olsztynie.

Ośrodki te, jak poinformowało w komunikacie CIR, "mają długą tradycję badawczą, są zasłużone dla polskiej nauki i kultury, spełniają ważną rolę w regionach oraz prowadzą współpracę międzynarodową w obszarze nauk historycznych i społecznych". "Jednak z ich długoletniego funkcjonowania wynika, że prowadzona przez nie działalność nie powinna być finansowana środkami z komercjalizacji wyników badań i grantów badawczych, na które zapotrzebowanie w obszarze humanistyki jest nieporównywalne z badaniami mającymi zastosowanie w przemyśle, medycynie czy rolnictwie" - czytamy.

Zgodnie z proponowanym prawem oba instytuty zyskają status państwowych instytucji kultury, który zagwarantuje im stabilne finansowanie - będą otrzymywać dotacje ze środków budżetowych, znajdujących się w dyspozycji ministra kultury i dziedzictwa narodowego. Zmiana ma zapewnić im "możliwość zachowania dorobku naukowego, kontynuowania działalności na zasadach niekomercyjnych oraz włączenia się w większym zakresie w działania związane z prowadzeniem polityki pamięci na Ziemiach Zachodnich oraz Północno-Wschodnich".

Nowela ma wejść w życie po upływie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia. Wyjątek stanowić będą przepisy dotyczące dwóch instytutów badawczych, które wejdą w życie po 14 dnia od dnia ogłoszenia.

Agata Szwedowicz
Kurier PAP
10 stycznia 2019

Książka tygodnia

Dostojewski. Portret intymny
Wydawnictwo Prószyński i S-ka
Alex Christofi

Trailer tygodnia