Adaptacja sceniczna książki

Polsko-ukraińskie relacje i wzajemne uprzedzenia są tematem spektaklu "Przyjdzie Mordor i nas zje, czyli tajna historia Słowian", który pokaże zespół Teatru im. Juliusza Osterwy w Lublinie. Premiera odbędzie się w sobotę.

Przedstawienie w reżyserii Remigiusza Brzyka jest adaptacją sceniczną książki Ziemowita Szczerka pt. "Przyjdzie Mordor i nas zje, czyli tajna historia Słowian", nagrodzonej w 2013 r. Paszportem "Polityki".

- To jest po­szu­ki­wa­nie re­flek­sji o śpio­chach w nas, o braku em­pa­tii na temat na­sze­go są­sia­da, obec­nej przez ileś lat. Teraz w nas się od­zy­wa hasło "wszy­scy je­ste­śmy Ukra­iń­ca­mi", ale przed wojną (na Ukra­inie) nie mie­li­śmy tego w gło­wach, wła­ści­wie zaj­mo­wa­li­śmy się bar­dziej sobą w Ukra­inie np. prze­szło­ścią Lwowa, Ły­cza­ko­wa itd. - po­wie­dział Brzyk.

Książ­ka Szczer­ka opo­wia­da o pol­skich tu­ry­stach, wy­jeż­dża­ją­cych na Wschód, głów­nie na Ukra­inę, któ­rzy w cza­sie tych po­dró­ży zbie­ra­ją różne ob­ser­wa­cje i re­la­cje, a na­stęp­nie hi­sto­rie te, mocno pod­ko­lo­ry­zo­wa­ne, sprze­da­ją żąd­nym sen­sa­cji ro­da­kom. Szcze­rek po­ru­sza w swo­jej książ­ce spra­wy sto­sun­ków pol­sko-ukra­iń­skich, na­szej wspól­nej hi­sto­rii i wza­jem­nych re­la­cji spo­łecz­nych.

Zda­niem Brzy­ka, w książ­ce Szczer­ka, choć za­baw­nej i na­pi­sa­nej jesz­cze przed ukra­iń­sko - ro­syj­skim kon­flik­tem, jest swego ro­dza­ju "in­tu­icja he­ka­tom­by".

- W zde­rze­niu z wie­dzą o tym, co tam się teraz dzie­je, nie­da­le­ko nas, jak się widzi in­tu­icję Szczer­ka, jego ob­ser­wa­cje Po­la­ków, ich po­dró­ży w tamto miej­sce, to po­wie­dział­bym, że ta książ­ka, która jest prze­za­baw­na, ciem­nie­je - dodał re­ży­ser.

Brzyk podkreślił, że w przedstawieniu nie daje widzom gotowych tez, ale wierzy w teatr, który zadaje pytania. Lubelski spektakl ma skłonić widza do refleksji m.in. nad tym, co naprawdę myślimy o Ukraińcach, jak często powielamy stereotyp polskiego spojrzenia na dziką i zacofaną Ukrainę i jak bardzo nasz stosunek do Ukraińców pokazuje nasze przywary i kompleksy.

Sceniczną adaptację tekstu powieści Ziemowita Szczerka do lubelskiego przedstawienia przygotował Michał Kmiecik, scenografię - Iga Słupska i Szymon Szewczyk, a muzykę skomponował Jacek Grudzień.

Premierowy spektakl pokazany zostanie w sobotę.(-)
Materiał Teatru
14 marca 2015