List otwarty

Zespół pracowników Bytomskiego Teatru Tańca i Ruchu ROZBARK wyraża głębokie oburzenie i sprzeciw wobec decyzji prezydenta miasta Bytomia Mariusza Wołosza o nagłej zmianie na stanowisku p.o. dyrektora Teatru ROZBARK.


 

3 września 2019 zastępca prezydenta Bytomia Adam Fras poinformował Annę Wróblowską o cofnięciu jej przez prezydenta Bytomia Mariusza Wołosza powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Teatru ROZBARK, bez podania przyczyny i nie zgłaszając wcześniej żadnych zastrzeżeń co do jej sposobu zarządzania Teatrem.

9 września 2019 powierzenie pełnienia obowiązków dyrektora Teatru otrzymała Anna Piotrowska, która w 2014 rozstała się z Wydziałem Teatru Tańca, bytomską filią Akademii Sztuk Teatralnych, a w 2018 roku zakończyła pracę w Teatrze ROZBARK. W obu wypadkach odbyło się to w atmosferze konfliktu między Anną Piotrowska, a tymi instytucjami. Powołanie jej na stanowisko p.o. dyrektora zastępca prezydenta Adam Fras przedstawił jako niezrozumiały dla nas warunek przywrócenia działalności Wydziału Teatru Tańca. Wydział został zawieszony w 2018 roku decyzją prof. dr hab. Doroty Segdy, rektor Akademii Sztuk Teatralnych. W sierpniu 2018 roku D. Segda tłumaczyła, iż „decyzje te są wynikiem wieloletniej obserwacji przez Senat problemów organizacyjnych, finansowych i merytorycznych związanych z posiadaniem przez małą uczelnię wydziału zamiejscowego".

9 września 2019, podczas spotkania wprowadzającego A. Piotrowską do Teatru, wiceprezydent A. Fras oświadczył, że A. Piotrowska otrzymała silną rekomendację rektor D. Segdy, co sprawi, że stanie się „łącznikiem" między Teatrem i Wydziałem Teatru Tańca, który dzięki takiej zmianie kadrowej rzekomo zostanie przywrócony. Oceniamy ten argument jako absurdalny i nie rozumiemy, dlaczego dalsze funkcjonowanie Wydziału ma być uzależnione od obecności A. Piotrowskiej w Teatrze ROZBARK, zwłaszcza, że dotychczasowa współpraca Teatru z Wydziałem przebiegała wzorowo.

Większość z nas pracowała z A. Piotrowską wcześniej i ocenia tę współpracę zdecydowanie negatywnie, zarówno pod względem merytorycznym, jak i organizacyjnym. Tym bardziej niezrozumiała jest decyzja prezydenta M. Wołosza o powierzeniu jej tak odpowiedzialnego stanowiska. Jej rozstanie z Teatrem ROZBARK nastąpiło po kompromitacji na stanowisku kierownika zespołu artystycznego i utracie wiarygodności w oczach przełożonych i współpracowników. Naszym zdaniem nie posiada ona kompetencji zarządczych i interpersonalnych wymaganych do kierowania taką instytucją, jaką jest teatr. W obecności zastępcy prezydenta Adama Frasa i naczelniczki Wydziału Kultury Anny Panas wyraziliśmy zdecydowany sprzeciw wobec współpracy z Anną Piotrowską.

Dalsze funkcjonowanie Anny Piotrowskiej jako pełniącej obowiązki dyrektora Teatru ROZBARK prowadzić będzie do zniszczenia dotychczasowych osiągnięć Teatru, a także dezorganizacji i destabilizacji instytucji m.in. z uwagi na to, że zaangażowana jest ona jednocześnie etatowo w działalność Wydziału Teatru Tańca w Bytomiu (jako prodziekan Wydziału) oraz twórczość własną. Obiektywnie nie jest możliwe łączenie dwóch tak ważnych, angażujących funkcji w dwóch różnych instytucjach bez szkody dla przynajmniej jednej z nich. Prowadzenie instytucji publicznej wymaga szczególnego zaangażowania i precyzji w zarządzaniu, aby jak najefektywniej wykorzystywać dotację na jej działalność, do czego niezbędna jest wiedza i kompetencje managerskie, których Anna Piotrowska zdecydowanie nie posiada.
W związku z fiaskiem rozmów, które prowadziliśmy z prezydentem Mariuszem Wołoszem, nadal domagamy się natychmiastowego odwołania Anny Piotrowskiej z powierzonego jej stanowiska. Teatr ROZBARK jest jednym z najważniejszych ośrodków tanecznych w Polsce, więc tym bardziej należy dbać o jego dotychczasową pozycję i autonomię. Nie zgadzamy się na zawłaszczenie Teatru ROZBARK i podporządkowanie go partykularnym interesom władz miasta Bytomia.

Grupa Związkowa działająca w Bytomskim Teatrze Tańca i Ruchu ROZBARK

 (-) (-)
Materiał Teatru
27 września 2019