Marek Waszkiel Honorowym Członkiem POLUNIMA

Uchwałą Walnego Zebrania Członków POLUNIMA, Marek Waszkiel został Honorowym Członkiem POLUNIMA. Dotychczas to zaszczytne wyróżnienie zostało przyznane tylko dwóm osobom: Henrykowi Jurkowskiemu oraz Stanisławowi Ochmańskiemu.

 

W 2019 roku mija dokładnie 40 lat od momentu, gdy Marek Waszkiel wstąpił do struktur POLUNIMY. Od połowy lat 80. (do 2011 roku) należał do władz Polskiego Ośrodka Lalkarskiego UNIMA. W okresie 1995-1999 pełnił funkcję prezesa POLUNIMA. Od początku lat 90. zasiadał we władzach najwyższych UNIMA International (Executive Committee), także w międzynarodowych komisjach lalkarskich UNIMA: najpierw The Scientific Research Commission (1990-1996), w latach 1996-2000 – kierował pracami The Communication and Publication Commission, w 2000-2004 i ponownie 2008-2012 prowadził The Training Commission, międzynarodową komisję kształcenia, której od 2012 jest członkiem.

Marek Waszkiel zajmuje się szeroko pojętą refleksją dotyczącą teatru lalek. Pisze, redaguje i wydaje. W latach 90. prowadził m.in. dwie serie wydawnicze: Lalkarze – materiały do biografii, w której ukazały się 34 tomiki dokumentujące działalność artystyczną lalkarzy polskich, oraz – O teatrze lalek, w której ukazało się 6 tomów prac historyczno- i teoretyczno-teatralnych z dziedziny lalkarstwa. W 2000 roku ukazał się pod jego redakcją (i współautorstwie) tom The Worldwide Art of Puppetry / L'Art Mondial de la Marionnette. UNIMA 2000, dwujęzyczna publikacja o współczesnej sztuce teatru lalek na świecie, będąca jednocześnie podstawowym kompendium wiedzy o teatrze lalek i praktycznym przewodnikiem po światowym lalkarstwie. W 2009 roku ukazało się monumentalne dzieło Encyclopédie mundiale des Arts de la Marionnettes (UNIMA, Editions l'Entretemps, Montpelier 2009), której jest współautorem, także członkiem Rady Naukowej i Komitetu Redakcyjnego (w 2017 roku ukazała się poprawiona i uzupełniona wersja online, w językach francuskim, angielskim i hiszpańskim: https://wepa.unima.org/).

Wiele lat zajęło mu badanie polskiego teatru lalek. Rezultatem jego studiów są: Dzieje teatru lalek w Polsce (do roku 1945), wydane w Instytucie Sztuki PAN, Warszawa 1990, Dzieje teatru lalek w Polsce, 1944-2000 (Akademia Teatralna im. A. Zelwerowicza, Warszawa 2012), uhonorowane Nagrodą Polskiego Towarzystwa Badań Teatralnych za najlepszą publikację książkową z zakresu wiedzy o dramacie, teatrze, widowiskach i innych sztukach performatywnych za rok 2012 oraz ostatnia publikacja Teatr lalek w dawnej Polsce (Fundacja Akademii Teatralnej i Akademia Teatralna im. A. Zelwerowicza, Warszawa 2018).

Dziś pochłaniają go dwie aktywności: naukowo-dydaktyczna w Akademii Teatralnej im. Zelwerowicza w Warszawie (na Wydziale Wiedzy o Teatrze i Wydziale Sztuki Lalkarskiej w Białymstoku) oraz szeroka działalność międzynarodowa (konsultacyjna, wykładowa i organizacyjna).

Nota biograficzna na blogu Marka Waszkiela: http://www.marekwaszkiel.pl/zyciorys/)Julita Stepaniuk
Polunima
18 czerwca 2019
Portrety
Marek Waszkiel