Teatr Wielki - Opera Narodowa realizuje w tym sezonie kilka projektów unijnych

Projekty unijne w Operze Narodowej

Projekt Unijny II 

"Poprawa funkcjonalności Teatru Wielkiego - Opery Narodowej w Warszawie" 

Umowa na dofinansowanie Projektu została podpisana 31 lipca 2012 roku przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Pana Bogdana Zdrojewskiego oraz Dyrektora Teatru Wielkiego - Opery Narodowej Pana Waldemara Dąbrowskiego.

Sierpień był pierwszym miesiącem realizacji projektu i został w całości poświęcony audytowi stanu przygotowania zadań do realizacji oraz przygotowaniu dokumentacji przetargowej dla zadań planowanych do realizacji jeszcze w 2012 roku - zakupowi nowego systemu nagłośnienia, pierwszej części zakupu systemu oświetlenia oraz budowie nowego portalu TW-ON. 

Pierwsze sukcesy to ogłoszenie przetargu na dostawę oświetlenia - przetarg został ogłoszony 5 września, z terminem składania ofert do 22 października 2012 r. Celem zadania jest wymiana sprzętu, doposażenie parku świetlnego oraz modernizacja mostów oświetleniowych (w ostatnim etapie). W efekcie powstanie nowoczesny, odpowiadający współczesnym wymogom oświetlenia technologicznego scen system, który wzbogaci inscenizacje operowe i umożliwi realizację wizji artystycznych najbardziej wymagającym reżyserom pracującym w TW-ON.

Kolejnym zadaniem, nad którym trwają intensywne prace przygotowawcze, to budowa nowego portalu internetowego. Przygotowanie dokumentacji przetargowej, nad którą obecnie pracuje zespół, wymaga nie tylko wielu konsultacji zewnętrznych ale także dokładnego zdiagnozowania potrzeb wewnętrznych, aby finalnie nowy portal odpowiadał wszystkim użytkownikom. Ogłoszenie przetargu na wykonawcę portalu planowane jest w IV kwartale 2012 roku. 

Projekt jest finansowany ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 - 20013; Priorytet XI Kultura i dziedzictwo kulturowe; w ramach działania 11.1 Ochrona i zachowanie dziedzictwa kulturowego o znaczeniu ponadregionalnym. 

Całkowita wartość projektu wynosi ponad 23 mln PLN, a przyznane dofinansowanie ze środków unijnych stanowi ponad 16,5 mln PLN. Pozostałą część finansuje Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Projekt:

"Prace konserwatorskie elewacji Teatru Wielkiego - Opery Narodowej w Warszawie. Etap IV - VIII". Nr POIS.11.01.00-00-062/11"

Projekt "Prace konserwatorskie elewacji Teatru Wielkiego - Opery Narodowej w Warszawie. Etap IV-VIII" jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 - 2013; Priorytet XI Kultura i dziedzictwo kulturowe; w ramach działania 11.1 Ochrona i zachowanie dziedzictwa kulturowego o znaczeniu ponadregionalnym; na podstawie Umowy o dofinansowanie nr POIS.11.01.00-00-062/11-00, podpisanej przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Pana Bogdana Zdrojewskiego oraz Dyrektora Naczelnego Teatru Wielkiego - Opery Narodowej Pana Waldemara Dąbrowskiego, dnia 3 lutego 2012 roku.

Termin zakończenia realizacji przedsięwzięcia wyznaczono na dzień 31 grudnia 2013 roku.

Koszt całkowity projektu wynosi 23.285.534,60 PLN, a kwota dofinansowania to 17.862.978,82 PLN (koszty kwalifikowane), z czego 85% jest sfinansowane ze środków Europejskiego Fundusz Rozwoju Regionalnego (15.183.532 PLN), a 15% z dotacji celowej Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. 

Projekt obejmuje prace konserwatorskie elewacji Teatru Wielkiego - Opery Narodowej w Warszawie - postawiono rusztowania, trwają prace konserwatorskie i renowacyjne tynków, elementów kamiennych i blacharskich.

W ramach Projektu rozpoczęły się również prace trzech instalacji wewnętrznych: Dźwiękowego Systemu Ostrzegawczego (DSO), systemu sygnalizacji pożaru POLON oraz sieć sygnalizacyjno-informacyjnej inspicjenta.

Projekt jest komplementarny z innymi, już zrealizowanymi lub planowanymi, przedsięwzięciami Teatru Wielkiego - Opery Narodowej w Warszawie. W szczególności z zakończonymi etapami remontu elewacji: Prace remontowo-konserwatorskie elewacji etap I (2007 r.), etap II (2008 r.), etap III (2010 r.).

Stan na dzień 2012-14-09

Projekt:

"Termomodernizacja budynku Opery Narodowej i Teatru Narodowego."

Projekt realizowany jest na podstawie Umowy nr 49/2012/Wn07/OA-TR-ZI/D oraz Aneksu nr 1/136 o dofinansowanie w formie dotacji w ramach Systemu Zielonych Inwestycji przedsięwzięcia pn. "Termomodernizacja budynku Opery Narodowej i Teatru Narodowego".

Umowa została podpisana w dniu 24.01.2012 roku , a Aneks nr 1/136 został zawarty dnia 10.05.2012 roku, pomiędzy Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej a Teatrem Wielkim - Operą Narodową.

Wartość projektu (zgodnie z Aneksem do Umowy) : 8.225.408 PLN, dotacja NFOŚiGW to: 7.814.138 PLN.

Termin zakończenia realizacji przedsięwzięcia wyznaczono na dzień 31 grudnia 2012 roku.

W ramach realizacji projektu wykonano już ocieplenie stropodachu oraz wymieniono okna i drzwi zewnętrzne, a także przeprowadzono renowację zabytkowych drzwi wejściowych. W trakcie jest wymiana zaworów termostatycznych, grzejników, przewodów i ich ociepleń, montaż zaworów podpionowych, automatycznych odpowietrzeń, regulacja hydrauliczna instalacji centralnego ogrzewania oraz modernizacja instalacji wentylacji mechanicznej.

W wyniku realizacji projektu zakładany efekt ekologiczny to: 

oszczędność energii cieplnej (pierwotnej) - 14.563 GJ/rok, 

zmniejszenie zapotrzebowania na energię cieplną o 36%

zmniejszenie emisji CO2 o 1.363 Mg/rok. 

 Stan na dzień 2012-14-09(-)
Materiał Opery
11 października 2012