Regulamin

Regulamin wolontariatu w redakcji wortalu Dziennik Teatralny

§1. Zasady ogólne

1. Regulamin określa zasady wolontariatu w redakcji wortalu Dziennik Teatralny.
2. Wydawcą wortalu jest Stowarzyszenie Teatralne TESPIS, wpisane do Rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach VIII Wydział Gospodarczy pod nr 0000302976, zwane dalej “Organizatorem”.
3. Wolontariat świadczony jest zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 23 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

§2. Zasady współpracy

1. Minimalny okres współpracy to ½ sezonu teatralnego, maksymalny jest nieograniczony.
2. Współpraca obejmuje recenzję spektakli, filmów, koncertów, wystaw, książek i festiwali oraz regularnych zjawisk parateatralnych i innych wydarzeń kulturalnych.
3. Współpraca jest możliwa w ramach wybranego oddziału regionalnego, z rozszerzeniem na inne placówki.

- oddział dolnośląski: Jan Gruca
- oddział lubelski: Ewa Jemioł
- oddział łódzki: Maria Krawczyk
- oddział małopolski: Maria Piękoś-Konopnicka
- oddział podkarpacki: Andrzej Piątek
- oddział trójmiejski: Michał Cierzniak
- oddział śląski: Sylwia Kobuszewska
- oddział warszawski: Maria Markowska
- oddział wielkopolski: Natasza Thiem
- oddział zachodniopomorski: Agnieszka Moroz

4. Czas współpracy liczony jest od dnia złożenia pierwszego zamówienia na wybrane spektakle, który mają zostać zrecenzowane.
5. Nieusprawiedliwiona nieobecność, która nie została uprzednio zgłoszona, skutkuje koniecznością zwrotu kosztów biletu.
6. Jeżeli sytuacja opisana w ust. 5 wystąpi więcej niż 2 razy w danym sezonie teatralnym współpraca z recenzentem zostanie rozwiązana.
7. Każda chęć współpracy z inną redakcją o podobnym charakterze powinna zostać omówiona z redaktorem naczelnym.
8. W czasie trwania współpracy recenzent może być związany z organizacją teatralną, ale nie powinien recenzować spektakli, które są wytworem tejże organizacji.
9. O współpracy, o której mowa w ust. 8 recenzent powinien powiadomić redaktora naczelnego i koordynatora regionalnego.
10. Na zakończenie wolontariatu możliwe jest uzyskanie zaświadczenia i opinii o wolontariacie.

§3. Obowiązki recenzenta

1. W okresie od października do czerwca recenzent ma obowiązek złożenia przynajmniej dwóch tekstów na miesiąc, obejmującego m.in. recenzję, wywiad, felieton.
2. Zamówienie jest składane wg załączonego wzoru (wzór pisma do teatru). Po złożeniu zamówienia recenzent śledzi proces potwierdzania wejściówek i niezwłocznie reaguje na nieprawidłowości (nawet w sytuacjach niejednoznacznych).
3. Recenzent ma obowiązek punktualnie pojawiać się na spektaklach/wydarzeniach, zgodnie z ustalonym terminarzem. Każdą możliwą lub ewentualną nieobecność powinien niezwłocznie zgłosić koordynatorowi, w celu ustalenia zastępstwa lub odwołania rezerwacji wejściówki. 4. Wolontariusz zobowiązany jest do przeprowadzenia minimum czterech wywiadów w ciągu 1 sezonu teatralnego.
5. W przypadku recenzji książki tekst powinien być przesłany w terminie 3-4 tygodni od daty otrzymania egzemplarza recenzenckiego. W przypadku recenzji z wydarzeń powtarzalnych opisy powinny pojawiać się na stronach DT codziennie dnia następnego.
6. Każdy tekst powinien mieć objętość min. 1 strony znormalizowanego maszynopisu, powinien zawierać tytuł recenzji, pogrubiony lid, tekst właściwy, podpis autora oraz dodatkowo minimalne informacje o spektaklu: tytuł, imię i nazwisko reżysera oraz nazwę teatru, datę (zał. recenzja formularz).
7. Recenzja powinna być rzetelna, krytyka powinna być konstruktywna i umotywowana (wg żelaznej zasady: im ostrzej, tym solidniejsze argumenty).
8. Należy pamiętać, że pisząc tekst piszemy zarówno o spektaklu jak i o sobie. 9. Tekst lub jego część mogą zostać zakwestionowane przez korektora, koordynatora regionalnego lub redaktora naczelnego w przypadku niewystarczającej jakości.
10. Do każdej recenzji należy załączyć minimum 7 zdjęć oraz grafikę ze strony spektaklu lub wydarzenia.
11. Współpraca z Dziennikiem Teatralnym obejmuje również opiekę redakcyjną nad portalem internetowym.
12. W pracy z Dziennikiem Teatralnym należy wykazywać się aktywnością, pozytywną energią, przedsiębiorczością, konsekwencją, starannością i rzetelnością, które mają służyć przede wszystkim Wam Recenzentom, poziomowi merytorycznemu Waszych tekstów, a w konsekwencji ugruntowaniu silnej i wysokiej pozycji Dziennika Teatralnego w sektorze branżowych wydawnictw.

§4. Komunikacja

1. Wszelkie problemy wolontariusz powinien zgłaszać do koordynatora regionalnego, a w przypadku braku jego ustanowienia - do sekretarza redakcji lub redaktora naczelnego.
2. W imieniu wortalu wypowiada się redaktor naczelny, sekretarz redakcji lub koordynator oddziału. 3. Po złożeniu zamówienia wolontariusz zobowiązany jest sprawdzać swojego maila, maila oddziałowego (jeżeli jest założony), grupę w social mediach (typu Facebook); bezzwłocznie odpowiadać na przekazywane informacje.
4. W terminie składania zamówień wolontariusz powinien przekazywać precyzyjne i zrozumiałe komunikaty. Zamówienie powinno być składane zgodnie z przekazanym wzorem.
Dziennik Teatralny

§5. Przetwarzanie danych osobowych

1. Administratorem danych osobowych jest Stowarzyszenie Teatralne TESPIS z siedzibą w Katowicach, 40-003, ul. Rynek 12, wpisane do Rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach VIII Wydział Gospodarczy pod nr 0000302976.
2. Podanie danych osobowych konieczne jest w celu realizacji procesu rekrutacji i na potrzeby wykonywania świadczeń na rzecz Organizatora – zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a i b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r.
3. Administrator danych informuje, że:
1) podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu realizacji porozumienia;
2) posiada Pani/Pan prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia – zgodnie z art. 17 RODO, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania;
3) posiada Pani/Pan prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania i wniesienia skargi do organu nadzorczego – Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
4) dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji porozumienia o współpracy; 5) w przypadku braku przyjęcia na wolontariat lub braku podpisania porozumienia o współpracy, dane osobowe zostaną usunięte niezwłocznie;
6) nie wykorzystuje danych w celu wydawania zautomatyzowanych decyzji oraz dokonywania profilowania.
__

Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem wolontariatu i akceptuję jego warunki.


.......................................................
imię i nazwisko
recenzenta


.......................................................
Ryszard Klimczak
redaktor naczelny


Dnia ..........................................

Książka tygodnia

Białość
Wydawnictwo ArtRage
Jon Fosse

Trailer tygodnia