Andrzej Girtler

Aktor
Urodził się 16 kwietnia 1904 w Borysławie k. Lwowa. Zmarł 27 lipca 1968 w Krakowie.
Był synem Kazimierza G. i Marii z Łobaczewskich, mężem Ireny Girtler. Uczył się pocz. w Borysławiu, gdzie jego ojciec kierował kopalnią nafty, nast. w Kra­kowie i Chyrowie, gdzie zdał maturę. W 1923-25 w Krakowie studiował w Szkole Handlu Zagranicz­nego oraz był na I roku wydz. prawa. W 1925 zaangażował się do zespołu H. Czarneckiego i de­biutował na scenie; wiadomo, że występował z tym zespołem np. w Częstochowie, Piotrkowie, Rado­miu, Kielcach (jesień t.r.), a w sez. 1925/26 w Teatrze Miejskim w Sosnowcu. Od 1926 uczył się w Miej­skiej Szkole Dram. w Krakowie i ukończył ją w 1928. W sez. 1928/29 występował w Teatrze Miejskim w Grudziądzu, 1929/30 tamże w teatrze zorganizo­wanym na zasadzie zrzeszenia, w 1930 przez kilka miesięcy w t. zrzeszeniowym Studio 30 w Krako­wie. Od 1 XI 1930 związał się z Redutą w Wilnie, a od 1931 w Warszawie; brał udział w objazdach zespołu Instytutu Reduty. W 1933 przerwał pracę aktorską z powodu ciężkiej sytuacji finansowej ro­dziny po śmierci ojca i przeniósł się do Borysławia, gdzie pracował w Urzędzie Skarbowym (do wybu­chu wojny), a następnie w przemyśle naftowym (do 1944). w 1945 jako repatriant wrócił do Polski. Od października 1945 do 31 VIII 1949 pracował w PWSM w Krakowie. Od 1 IX 1949 został zaan­gażowany jako aktor do krak. T. Młodego Widza i pozostał w nim do końca 1951. W sez. 1952/53 występował w T. Polskim w Bielsku-Białej i Cie­szynie, 1953/54 w Teatrze im. Wojciecha Bogusławskiego w Ka­liszu, 1954/55 w Teatrze Dramatycznym w Częstocho­wie, od 1955/56 do końca 1957/58 w Teatrze Zagłębia w Sosnowcu, w sez. 1958/59 w Teatrze im. Adama Mickiewicza w Częstochowie, 1959/60 i 1960/61 w Teatrze im. Wojciecha Bo­gusławskiego w Kaliszu, od czerwca 1961 i nast. w sez. 1961/62 w Teatrze Ziemi Krakowskiej w Tarno­wie, od sez. 1962/63 do końca 1965/66 w Teatrze im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie, a w 1966/67 i 1967/68 w Teatrze Dolnośląskim w Jeleniej Górze. Grał m.in. takie role, jak: Sławnicki ("Nikt mnie nie zna"), Cocane ("Szczygli zaułek"), Dyrektor ("Wodewil warsza­wski"), Rycerz Czarny, Żyd i Ojciec ("Wesele"), Pan Frank ("Pamiętnik Anny Frank"), Poloniusz ("Hamlet"), Podkomorzy ("Powrót posła"), Robert ("Henryk VI na łowach"), Jan Gaunt ("Ryszard II"). Grywał w filmach.

Oprac. Edyta Kosik
Źródło:
E-teatr.pl

Książka tygodnia

Twórcza zdrada w teatrze. Z problemów inscenizacji prozy literackiej
Wydawnictwo Naukowe UKSW
Katarzyna Gołos-Dąbrowska

Trailer tygodnia