Słowo na dziś

Recepcja

(fr. réception, ang. reception, niem. Aufnahme, hizp. Recepción, ros. вocnpuяmue)


Ogół czynności percepcyjnych (percepcja) widza oraz sposób rozszyfrowywania informacji i rozumienia znaków wysyłanych ze sceny. Przedmiotem badań na recepcją może stać się:


1) recepcja jakiegoś utworu przez określoną zbiorowość w danej epoce historycznej bądź porównanie jego odbioru przez różne grupy społeczne i/lub w różnych momentach historycznych;
2) recepcja lub interpretacja przedstawienia przez widza jako wyraz jego procesów myślowych, intelektualnych i uczuciowych towarzyszących rozumieniu spektaklu.


ak
Źródło: Słownik terminów teatralnych

Książka tygodnia

Słownik biograficzny teatru polskiego, tom III: 1910-2000
Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk,
Praca zbiorowa

Trailer tygodnia